Kritéria pro příjem dětí do MŠ

 

Směrnice č.8                                                                                                                                    Č.j.:  11/2016

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PÍŠŤALKA,

PRAHA 13,CHLUPOVA 1798 NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání*, Evidenční list* vyplněný a

potvrzený  lékařem, pediatrem  nebo doklad, že se dítě podrobilo  stanoveným pravidelným

očkováním či doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro

trvalou kontraindikaci, doklad prokazující trvalé bydliště dítěte (viz evidence obyvatel)

odevzdá zákonný zástupce v den zápisu:

 dne 21.4. 2016 v mateřské škole od 13,00 do 17,00 hodin

U zápisu předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz, občané jiných států pas a doklad o pobytu na území ČR a rodný list dítěte. Zákonný zástupce obdrží registrační číslo, pod kterým bude  správní řízení o žádosti vedeno.

Ředitelka mateřské školy při rozhodování o přijetí/nepřijetí, postupuje v souladu se stanovenými kriterii.

Dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení . Podle § 71 odst. 1 a 3 se rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v konkrétní mateřské škole, se oznamují v souladu s ustanovením § 183 školského zákona, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonnému zástupci do vlastních rukou.

 

* obdržíte 7.4.2016  od 13,00 – 17,00 hod. v mateřské škole

 

 

Kritéria (obecně) – každá MŠ může mít své individuální úpravy

Bodové ohodnocení:

Trvalý pobyt dítěte

MČ Praha 13

10

Věk dítěte

5 let  a více - předškolák

 

10

4 roky

 

4

3 roky

 

3

2 roky – podmínkou je dovršení věku 3. let k 31.10. kalendářního roku, kdy probíhá zápis

 

1

Opakované podání žádosti

z roku 2015

1

Individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte

2

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

3

Doplňkové

Dítě : v pěstounské péči (nutno doložit příslušné doklady), z neúplné rodiny, z rodiny s více sourozenci (2 a více dětí)

1

 

Při shodném součtu bodového ohodnocení má přednost starší dítě. V Případě rovnosti bodů může být v ojedinělých případech zohledněna výdělečná činnost zákonných zástupců dítěte. O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

 

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

·       k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst.1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP / § 4 a 5 školského zákona/

·       při přijímání je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;

·       k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř.jejich rodinní příslušníci;

·       k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou, občany EU, ani jejich rodinní příslušníci, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90dnů, popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany;

·       přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v souladu s § 34 odst. 4, školského zákona; děti, které nejsou v roce 2015/2016 umístěné na jiné mateřské škole na Praze 13

·       k přijetí dítěte se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popř. registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost;

 

Upozornění:

 

V souladu s ustanovením § 28 odst.2 písm. a,g) školského zákona je zákonný zástupce dítěte povinen nejpozději při zahájení vzdělávání dítěte v mateřské škole poskytnout mateřské škole údaje, které je mateřská škola povinna vést ve školní matrice a dále údaje podstatné pro průběh vzdělávání  ve škole a bezpečnost dítěte.

Údaje  o dítěti, které shromažďuje škola v souladu s § 28 odst. 2 písm a,g) školského zákona, dále podle zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, v platném zněn, slouží pro potřeby školy a jsou náležitě chráněny.

 

 

 

V Praze dne 18.03.2016                                                                         

 

 

                                                                                                                Pavla Pavelková

                                                                                                                     řed. školy      

 

Tato kritéria budou lehce pozměněna dle nového školského zákona, včas se vše dozvíte na těchto webových stránkách.

 

Jana Dibelková, ředitelka školy od 1.11.2016