Školní vzdělávací program Mateřská škola Píšťalka,Praha 13, Chlupova 1798

Č. j. MŠ 3/18/19

Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

 

Mateřská škola Píšťalka, Praha 13, Chlupova 1798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název programu: „Vesele s Píšťalkou “

Motto:Všechno nám jde vesele a od ruky,Píšťalka je pro holky i pro kluky!

 

 

Platnost: od 1. 9. 2018 Statutární orgán: Jana Dibelková

do 31. 8. 2020

 

 

 

Zpracováno: 20. 7. 2018 Projednáno na pedagogické radě:31. 8. 2018

 

Vypracovala: Jana Dibelková a kolektiv MŠ

 

 

 

 

 

Obsah:

 

 

 

1. Úvod

 

2. Základní a identifikační údaje o mateřské škole

3. Charakteristika mateřské školy

 

4. Podmínky vzdělávání

a) Věcné (materiální) podmínky předškolního vzdělávání

b) Životospráva a psychosociální podmínky

c) Organizační a personální podmínky

 

5. Rámcové cíle a obsah předškolního vzdělávání

a) Rámcové cíle

b) Očekávané kompetence

 

6. Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

7. Charakteristika vzdělávacího programu

 

8. Evaluační a hodnotící systém

Okruhy evaluace a hodnocení

Techniky evaluace a hodnocení

Kritéria hodnocení

Autoevaluační systém

 

 

9. Přílohy ŠVP:

Školní řád

Organizační řád

Pracovní řád

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Úvod:

 

Školní vzdělávací program vychází z dokumentů Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, z potřeb dětí, podnětů pedagogů, rodičů a z potřeb Městské části Prahy 13 a stává se povinnou dokumentací MŠ.

Je směrodatný pro vypracování jednotlivých Třídních vzdělávacích programů, které zpracovávají učitelky na svých kmenových třídách - vznikl jako týmová práce všech zaměstnanců mateřské školy.

 

 

 

 1. Základní a identifikační údaje o mateřské škole:

 

 

Název školy: Mateřská škola Píšťalka, Praha 13, Chlupova 1798.

Sídlo školy: Chlupova 1798,155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO : 750 30 853

Identifikátor předškolního zařízení: 600 038 076

IZO mateřská škol: 102 385 181

IZO školní jídelna : 102 437 904

 

kontaktní spojení: telefon 2 355 131 22

 

e-mail: mspistalka@volny.cz

www.mspistalka.webnode.cz

Poslední platné rozhodnutí o zařazení do sítě č. j. SKU 6312/2002 ze dne 20.12.2002

 

Zřizovatel: Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 13/2580, 158 00

Praha 5 – Nové Butovice – IČO : 00 241 687

Forma hospodaření:

Škola je samostatným právním subjektem od 1. 1. 2003 s příspěvkovou formou hospodaření

 

Ředitelka školy: Jana Dibelková

Vedoucí učitelka: Hana Fislová

 

Vedoucí školní jídelny: Jana Adamová

 

Počet všech pedagogických pracovníků

(včetně ředitelky školy): 8

 

Chůva 1

 

Počet provozních zaměstnanců: 6

 

Počet tříd: 4

 

2 třídy: heterogenní (Koťata,Berušky)

1 třída: heterogenní (předškolní Cvrčci)

1 třída: homogenní (předškolní Ptáčci)

 

 

Provoz mateřské školy: 6,30 – 18,00 h

 

 

 

 

 1. Charakteristika školy:

 

Mateřská škola byla založena před 31 lety. Budova školy byla dokončena v r. 1985 a dána do užívání v lednu r. 1986. U otevření mateřské školy stála paní ředitelka Jarmila Pešková, která se svým kolektivem dala mateřské škole jméno a zasloužila se i o její budoucí hudební zaměření. Svou práci ukončila v roce 2000 odchodem do důchodu.

 

Stavební kapacita mateřské školy byla původně 20 dětí, ale v průběhu let se s přibývajícím počtem dětí zvýšila až na 90 dětí. Vzhledem k trvalému zájmu rodičů o naší školu od roku 2001 jsme podali žádost o navýšení kapacity. S přechodem do právní subjektivity v lednu 2003 nám bylo umožněno kapacitu navýšit, takže dnešní kapacita školy je 100 dětí.

 

Škola je umístěna, jako mnoho dalších v této městské části, uprostřed rondelu panelových domů. Prostorové možnosti mateřské školy jsou dobrým zázemím pro předškolní vzdělávání i další aktivity školy.Velká slunná zahrada se vzrostlými stromy a průlezkami umožňuje dětem dostatek pohybu po celý rok a v létě i možnost sprchování a slunění. Průlezky se postupně v průběhu let obměnily.Byly esteticky a velmi citlivě dotvářeny tak, aby podporovaly fantazii i fyzickou zdatnost dětí, ale zároveň nenarušily architektonický ráz celého areálu.

Budova školy je opticky rozdělena tzv. ředitelským vchodem na dvě křídla.V každém křídle jsou dva vchody do oddělení, jejichž propojení umožňuje časovou flexibilitu v provozu školy (tzn.,že jednotlivá oddělení začínají a končí v časové posloupnosti). Každé oddělení je odlišeno barvou i názvem (Koťata – žlutě, Berušky – zeleně, Cvrčci – modře, Ptáčci – červeně).Velkorysé prostorové řešení interiéru umožňuje dětem dostatek pohybu, ale i využití četných zákoutí ke skupinovým i  individuálním aktivitám a činnostem. Děti využívají hrací koutky i hracího prostoru, mají dostupný materiál a pomůcky. K vybavení předškolní třídy patří i dětský počítač. Výukový software odpovídá požadavkům předškolního vzdělávání a vhodně jej doplňuje.

Vybavení hračkami, didaktickými a audiovizuálními pomůckami, výtvarným materiálem a potřebami, náčiním a nářadím pro tělesnou výchovu, dětskými hudebními nástroji je průběžně obnovováno a doplňováno podle finančních možností, které jsou v posledních letech velmi omezené.

Do každého oddělení se vstupuje přes chodbu s botníky, kde si děti ukládají boty,v horních odděleních následuje schodiště, pak nedávno nově zrekonstruované šatny s přihrádkami odlišenými značkou jednotlivého dítěte a barvou příslušného oddělení.Velikou změnu doznaly i umývárny se sprchovým koutem a dětské toalety, odkud se prochází do tělocvičen, tříd. Z nich se pak vstupuje přímo do heren a přípravných kuchyní jednotlivých oddělení.

V horním patře budovy se nachází též ředitelna, dva kabinety, sborovna zázemí pro uklizečky.V přízemí je pak sklad prádla, zázemí pro kuchařky, archiv, kuchyň se sklady potravin a kancelář hospodářky školy.Ke každému oddělení patří také nově opravená šatna učitelek se sprchovým koutem.V jedné z tělocvičen v horním patře je umístěna dětská horolezecká stěna.Okna ve třídách jsou opatřena žaluziemi proti slunci.

 

 

4. Podmínky vzdělávání

 

 1. Věcné (materiální) podmínky předškolního vzdělávání

 

Velmi dobré prostorové i materiálně technické podmínky naší školy tvoří základ pro realizaci našeho programu . V každém oddělení je k dispozici třída sloužící i jako jídelna, 2 herny, z nichž jedna umožňuje nejen dostatek volného pohybu, ale slouží i jako ložnice. Nechybí ani sociální zázemí, šatna dětí a šatna učitelek.Všechna oddělení jsou vybavena dřevěným nábytkem přizpůsobeným fyzickým dispozicím dětí, v každé je dostatek kvalitních didaktických pomůcek, hraček, knih i výtvarného materiálu, vhodných pro všechny věkové skupiny. Jejich široký výběr je dětem k dispozici dle jejich volby. Většinou jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné dětem a mohou je zhlédnout i jejich rodiče. Pomůcky, materiál a doplňky jsou průběžně obnovovány a doplňovány. Vše odpovídá počtu dětí na třídě a je pro ně dostupné. K výuce předškolních dětí je využíván také počítač s vhodnými výukovými programy.

Škola má k dispozici vlastní kuchyň s přilehlými sklady, kancelář hospodářky školy, sborovnu, kde je umístěna pedagogická knihovna pro učitelky, kabinet s pomůckami a výtvarným materiálem.

Na budovu školy navazuje udržovaná zahrada, která je v mírně členitém terénu osázená vzrostlými stromy. Ty poskytují během léta všem přirozený stín. Je vybavená 4 pískovišti s ochranou plachtou , rozmanitými herními prvky, zasíťovaným hřištěm s umělým povrchem a funkčním mlhovištěm.

Uvažujeme o pořízení dalších vhodných pomůcek a vybavení nabízející rozmanité využití pro děti a zabezpečení jejich dostatečněho počtu. Zvláště dostatek tříkolek a koloběžek na školní zahradu.V této oblasti je ještě mnoho, co bychom rádi zmodernizovali, aby vybavení školy a její zahrady vyhovovalo současným trendům a požadavkům.

 

b) Životospráva a psychosociální podmínky

Náš denní program respektuje individuální potřeby aktivit, spánku a odpočinku. Nepřipouštíme donucování dětí ke spánku. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program.Pro přeškolní děti fungují tzv. nespací třídy.Denní rytmus a řád je flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Naše mateřská škola disponuje vlastní kuchyní, kde se denně vaří čerstvé jídlo.

Dětem 3x denně poskytujeme plnohodnotnou stravu dle příslušných platných předpisů. Je dodržována vhodná skladba jídelníčku dle spotřebního koše – jednotlivá jídla jsou doplňována ovocem a zeleninou. Do jídla nejsou děti nuceny, mají možnost jídlo ochutnat a mohou si i určit velikost porce jídla, bereme ohled na stravovací návyky dětí z domova,respektujeme potřebu jídla.

Děti si pravidelně po obědě čistí zuby, mladším dětem pomáhá učitelka.

Dodržujeme hygienické a technologické postupy,máme vypracován HACCP.

Jídelníček na celý týden je k nahlédnutí v šatnách každé třídy a na webových stránkách školy.

Pitný režim je zajištěn bez omezení po celý den, při pobytu venku jsou dětem nabízené tekutiny v hygienicky zajištěných várnicích.

Pobyt venku je zařazován každodenně a dostatečně dlouho, umožňujeme dětem dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i mimo budovu školy.Sledujeme kvalitu ovzduší. Při vycházkách dodržujeme bezpečnost, z organizačních důvodů lze požádat o doprovod nepedagogické pracovníky. Děti mají možnost zúčastnit se plaveckého výcviku, pravidelné jízdy na ponících (sezónně), školy v přírodě i pohybových kroužků,které zajišťují v odpoledních hodinách externí lektoři.

 

Psychosociální podmínky

 

Jedním z našich cílů je vytvářet takové prostředí, aby se v něm cítily dobře nejen děti, ale i rodiče a zaměstnanci.

V současné době se zvyšuje počet dětí ve třídě, někdy i mladších tří let, což je náročnější nejen pro nově příchozí děti, které nejsou zvyklé na větší kolektiv, ale i pro učitelky.

Proto je důležitá postupná, pozvolná adaptace dětí, střídaní klidových a rušných částí ve všech oblastech činností a celková pohoda a klid nejen dětí, ale i všech zaměstnanců školy. Zároveň je nezbytně nutné elementární dodržování řádů a pravidel soužití všech.

U dětí by mělo platit zejména:

    1. odchod ze třídy oznámit učitelce, poprosit, poděkovat, přivítat se, rozloučit se

    2. domluvit se s učitelkou na vybraných činnostech

    3. dodržovat hygienu

    4. pomáhat ostatním, rozdělit se

    5. na domluvený signál dokončovat činnost, uklízet hračky na své místo

    6. všechny problémy a konflikty řešit verbálně

    7. dodržování pravidla „Mohu všechno,ale nesmí to bolet“

 

Všechny děti mají rovnocenné postavení, respektujeme rozhodnutí dítěte, vyhýbáme se negativním slovním komentářům, vedeme s dětmi vstřícnou a empatickou komunikaci, využíváme pozitivní hodnocení a stimulace.

Dítě postupně vedeme k samostatnosti ve všech sférách jeho konání.

Pedagogové respektují obecně lidské, vývojové a individuální potřeby dětí a nenásilným, přirozeným a citlivým jednáním napomáhají v jejich uspokojování.

Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Nepřipouštíme projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování.

Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učení dětí pravidlům soužití.

Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským společenstvím.

Pedagogický styl je podporující, sympatizující, počítá se samostatným rozhodováním dítěte. Komunikace s dítětem je přímá, vstřícná a naslouchající. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí. Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany). Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, podporuje děti, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí.

 

 

c) Organizační a personální podmínky

Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd

MŠ má čtyři třídy. 3 heterogenní a 1 homogenní.

Děti z jednotlivých tříd se pravidelně scházejí při následném provozu v  jiných třídách a při akcích, na zahradě, odpoledních aktivitách, plaveckém výcviku, a ve třídě s konečným provozem do 18.00

Jednotlivé třídy:

Berušky – heterogenní skupina dětí bez předškoláků

Kočičky heterogenní skupina dětí bez předškoláků

Cvrčci heterogenní skupina s absencí malých dětí

s předškoláky

Ptáčci – homogenní skupina předškolních dětí – zaměření na přípravu dětí pro vstup do základní školy, individuální přístup k dětem s OŠD

 

Nabízené aktivity a akce se přizpůsobují individuálním a vývojovým potřebám dětí. Využití dostupného didaktického materiálu, využití knih, encyklopedií, tvoření vlastních projektů na jednotlivých třídách, které jsou přizpůsobené  věku dětí a motivované různými tématy.

V jednotlivých třídách jsou daná tzv.“Pravidla třídy“, která jasně stanoví, kam jsou děti vedené a co vzhledem k bezpečnosti je důrazně vytyčené.

Vysoko vyzdvihovaný je smysl pro přátelství, pomoc slabšímu, schopnost vyjádřit své pocity a využít možnosti vyřknout ne, pokud se dítě cítí ohrožené.

Rodiče jsou seznámeni s tím, že si ředitelka vyhrazuje právo při zařazování dětí do tříd v případě, že je třída plně obsazena.

 

Děti jsou přijímané do MŠ podle stanovených kritérií ředitelstvím MŠ na dobu zápisu, popř. během celého školního roku, pokud to umožňuje stanovená kapacita školy.

 

Organizace - podmínky

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje aktuálně reagovat na změněné potřeby dětí.

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.

Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.

Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.

Při vstupu dítěte do školy je uplatňován individuální adaptační režim.

Činnosti řízené a spontánní jsou v denním programu vyváženy, a to včetně aktivit organizovaných nad rámec běžného programu.

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat.

Aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem.

Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se společných činností účastnit v malých, středně velkých i velkých skupinách.

Dbáme na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak možnost soukromí při osobní hygieně apod.

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (vybavení kvalitní a dostatečné, včas připravovány pomůcky)

Stanovené počty dětí ve třídě dle § 2 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 43/2006 Sb. O předškolním vzdělávání nejsou překračovány, spojování tříd je maximálně omezeno.MŠ má vypracovaný Školní řád, který odpovídá zákonu č.561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a je přiložen v přílohách ŠVP

 


 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6.30 – 9.00 hod. Scházení dětí, spontánní herní aktivity, individuální práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických a pohybových dovedností dětí.

9.00 – 10.00 hod. Dopolední svačina, podle situace ve skupině dětí v rámci probíhajícího výchovného programu s respektováním zásad hygieny a bezpečnosti dětí, tělovýchovná chvilka

10.00 – 10. 30 hod. Skupinové činnosti podle tematických plánů, individuální přístup – přesouvání aktivit do přírody, na zahradu

10.00 – 12.00 hod. Pobyt dětí venku, podle počasí a oblečení dětí je možné dobu prodloužit popř. zkrátit – 1. a 2. třída

12.00 – 13.00 hod. Oběd, čištění zubů,hygiena, odchod některých dětí domů, odpolední odpočinek dětí podle jejich individuálních potřeb, čtení pohádek, zpívání ukolébavek, možnost klidných hravých činností po odpolední relaxaci

14.30 – 15.00 hod. Hygiena, odpolední svačina.

15.00 – 18.00 hod. Hry a zájmové činnosti dětí, individuální práce s dětmi do rozchodu dětí domů, nadstandardní aktivity, konec provozu MŠ.

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, v případě výletů a jiných kulturních či zábavných akcí pro děti.

 

Personální podmínky

Vzdělávací činnost zabezpečuje 8 učitelek (z toho 1 ředitelka) a 1 chůva, které mají dostatečné pedagogické vzdělání a praxi. Všechny mají zájem o svůj další odborný růst.

Služby učitelek a chůvy jsou organizovány tak, aby byla dětem vždy při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče.

Učitelky a chůva jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem ( v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí).

Specializované služby jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky z pedagogicko psychologické poradny, klinickým logopedem, popř. dalšími.

Všechny pedagogické pracovnice jsou kvalifikované a pravidelně se účastní odborných seminářů dle nabídky PC a sebevzdělávají se.

Správní zaměstnanci mají dlouholetou praxi.

Vedoucí ŠJ a kuchařky vstřícně spolupracují s vedením školy

Personální obsazení

Viz základní údaje o MŠ.

Doplňkové aktivity probíhají nehrazených(flétna) i hrazených kroužků, formou tematických vycházek, divadelních představení po celý rok, karnevalem, návštěvou knihovny, vánočním posezením, velikonoční dílnou, oslavou MDD, školními výlety, pravidelnou školou v přírodě a jiných akcí.

 

Ředitelka podporuje dle možností profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů.

Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče a zajištěna bezpečnost dětí.

Pedagogové pracují, jednají a chovají se profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Všechny zaměstnankyně se snaží citlivě vytvářet podnětné prostředí plné pohody, porozumění, vstřícnosti, partnerství a otevřenosti

 

Řízení mateřské školy

Pravomoci, povinnosti a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.

Informace jsou podávány rodičům učitelkami ve třídě, na nástěnkách popř. plakáty, letáky, webovými stránkami školy.

Vytváříme ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, vybízíme rodiče ke spolupráci .

Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními učitelkami. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Naše mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, s Fakultní základní školou prof. O Chlupa, Základní školou Kuncova, Základní uměleckou školou Stodůlky, K PPP na Praze 8, Městskou knihovnou na Lužinách, Městskou policií ČR.

 

 

- MŠ má vypracovaný Organizační řád, který odpovídá zákonu č.561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., a č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání

Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona a je přiložen v přílohách ŠVP

Statutárním orgánem školy je ředitelka, která řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení školy, pedagogické rady. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních

Řízení je postaveno především na osobních kontaktech, komunikaci a vzájemné dohodě. Mezi zaměstnanci jsou dobré osobní vztahy, vstřícná a živá komunikace, která probíhá každodenně všemi směry. Pedagogický sbor spolupracuje jako tým. Pravomoci, povinnosti a úkoly jsou jasně vymezeny.

Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program společně s ostatními členy pedagogického týmu.

Spolupráce se zřizovatelem přispívá především ke zkvalitnění materiálních podmínek.

Spolupráce probíhá se ZŠ v okolí MŠ a přispívá ke zkvalitnění výchovných a vzdělávacích cílů.

Spolupráce probíhá i s pedagogicko – psychologickou poradnou.

 

 

 

 

5. Rámcové cíle a obsah předškolního vzdělávání

a) Rámcové cíle

b) Očekávané kompetence

 

Rozvíjení dítěte a jeho učení a poznání

 • Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu

 • Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení

 • Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe

 • Rozvíjet schopnosti přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy, nadání

 • Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu, proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi

 

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 • Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem, životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi

 • V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání

 • Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích

 • Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro jejich sbližování

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná

osobnost působící na své okolí

 • Rozvíjet poznání sebe sama,vlastních zájmů, možností a potřeb

 • Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry

 • Vést dítě k zájmu podílet se na společenském životě a činnostech ve škole i v rodině (učit se spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat, tolerovat druhé)

 • Vést děti k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak rozhodne a co udělá, odpovídá

 

 

Očekávané kompetence

 

 • kompetence k učení

 • kompetence k řešení problémů

 • kompetence komunikativní

 • kompetence sociální a personální

 • kompetence činnostní a občanské

 

 

 

kompetence k učení

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě

 • odhaluje své síly, učí se hodnotit své pokroky i oceňovat výkony druhých

 

kompetence k řešení problémů

 • řeší problémy, na které nestačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně

 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší a experimentuje, vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty

 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné řešení je naopak výhodou

 

kompetence komunikativní

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně zformulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky

 • domlouvá se slovy i gesty

 • v běžných situacích reaguje bez zábran a ostychu

 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky, a že je možno se jim naučit

 

kompetence sociální a personální

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

 • uvědomuje si, že za sebe i za své jednání odpovídá a nese důsledky

 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit

 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost a násilí se nevyplácí,a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou

 

 

kompetence činnostní a občanské

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

 • zajímá se o druhé i o to co se kolem něj děje

 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovat

 • ví, že není jedno v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může i ovlivnit

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých

 

6. Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

Rámcové cíle a záměry vzdělávání, obsažené v RVP PV, umožňují předškolní vzdělávání organizovat také pro děti ve věku od 2 do 3 let. Jedná se o krátké, ale významné období v životě dítěte, ve kterém dochází nejenom k intenzivnímu rozvoji řeči, ale také k osamostatňování. Dalším charakteristickým jevem je rozvoj motorických dovedností, konkrétně zdokonalování pohybových aktivit a touha po poznání, objevování, manipulaci a experimentaci s předměty. Specifika, která souvisejí s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte, je však nezbytně nutné si uvědomovat a respektovat je.

Zařazení do mateřské školy je většinou pro dítě jeho první sociální zkušeností mimo svoji rodinu. Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu (dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, individuální péče), vytváří chápající a láskyplné prostředí, zajišťuje dítěti podnětné prostředí k jeho rozvoji a aktivnímu učení (vhodné a dostatečné zázemí, srozumitelná pravidla, pravidelný denní režim), smysluplně obohacuje denní program dítěte, poskytuje dle jeho potřeb odbornou péči.

 

 

Specifika dvouletých dětí/dílčí vzdělávací cíle pedagoga

 

Dvouleté dítě se nedokáže samo obléci. Je to pro něj stále velmi náročné.

 • Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

 • Usilovat o samostatnost u jídla (uklízet po sobě, jíst lžící, pít z hrnečku, neznečišťovat svévolně stůl, nesahat rukou do jídla); při mytí (namydlit se a opláchnout si ruce, samostatně si dojít na záchod); samostatného používání kapesníku.


 

 

Dvouleté dítě většinou komunikuje velmi málo, je velmi těžké mu rozumět. Komunikační schopnosti má spíše na začátku vývinu.

 • Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)

 • Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů.

 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnost

 • Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • Rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev – rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjet srozumitelný řečový projev i ve víceslovných větách, slovní označování toho, co vidí na obrázku; rozvíjet paměť, představivost, myšlení – třídění, srovnávání, stavění; udržování potřebného sledu činností a chápání jejich souvislostí v napodobivé hře.

 

 

Dvouleté dítě není schopné obhájit své vlastní názory.

 • Činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení

 • Rozvíjet u dětí pocity jistoty, sebevědomí; vytvářet podmínky pro rozvoj aktivity a samostatného projevu dětí, rozvíjet vlastnosti dítěte během hry i běžných činnostech, při každé možné příležitosti poskytovat nápadné a citově přitažlivé poučení (rozvíjet poznatky a zkušenosti); utvářet počátky mravního vědomí.

 

Dvouleté dítě není vyvinuté natolik, aby dokázalo kontrolovat své emoce.

 • Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.)

 • Učit děti ovládat své emoce, mírnit jejich negativní emoční projevy. Předcházet pocitům strachu a vést děti k jejich překonávání.

 

 

Dvouleté dítě vyhledává spíše společnost dospělého než ostatních dětí.

 • Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

 • Podporovat dítě při utváření vztahů k jinému dítěti či dospělé osobě a také obohacování jejich vzájemné komunikace a zajištění pohody v těchto vztazích.

 • Prohlubovat osvojení nejjednodušších pravidel chování dětí v kolektivu; učit děti, co ruší soulad a pořádek při společném soužití; učit děti poprosit, poděkovat, pozdravit.

 • Podporovat sympatie a kamarádské vztahy k druhým, učit děti udělat druhým radost; pomáhat navazovat sociální a citové kontakty s druhými dětmi; dávat dětem najevo svůj zájem, náklonnost, zúčastněnost.

 

Dvouleté dítě nedokáže naslouchat druhému dítěti.


 

 • Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým.

 • Posilovat pocit bezpečí dítěte v kontaktu s pedagogem a ostatními dětmi, rozvíjet u dětí pocit zodpovědnosti za druhé, ochotu pomoci; rozšiřovat a upevňovat citové vztahy dětí ke členům rodiny, podněcovat radost z opětovného setkání;

 • podporovat u dětí rozvíjející se pocit sounáležitosti k rodině, vést s dětmi individuální rozhovory o členech rodiny; podporovat citový vztah k domovu a k mateřské škole;

 • prohlubovat citové vztahy k dospělým i dětem (vyjadřovat je slovně) - podporovat slovní komunikaci a domlouvání se s dětmi při hře i s dospělými, rozvíjet spolupráci a domlouvání s druhými.

 

Dvouleté dítě se nerado dělí o hračky.

 • Hry a činnosti, četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením.

 • Učit dítě šetrně zacházet s hračkami.

 • Vést děti k ochotě rozdělit se s dalšími dětmi, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

 

 

 

 

Dvouleté dítě u činností vydrží jen tehdy, pokud ho činnosti baví.

 • Vyprávění či čtené pohádky musí dvouleté dítě zaujmout, jinak u nich nevydrží.

 • Přednes, recitace, dramatizace, zpěv, knihy, obrázky…

 • Posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování apod.), vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podporovat a rozvíjet zájem o učení.

 • Rozvíjet pocit samostatnosti a snahu dosáhnout určitého cíle; vést děti k dokončení hry; rozvíjet vytrvalost, snahu napodobit a dokončit činnost; rozvíjet prvky cílevědomosti ve hře (zvláště v konstruktivní a napodobivé);

 • Zaměřovat pozornost dětí na vše zajímavé, co se kolem děje, povzbuzovat aktivitu dětí ve vyhledávání zajímavých objektů pro pozorování; umožňování kontakt s přírodou spojený s aktivním pohybem a hrami, vést děti ke sledování změn v přírodě během roku, podněcovat používání přírodních materiálů při hře.

 

 

Dvouleté dítě ještě nezvládne pojmenovat barvy, tvary atd.

 

 • Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí.

 

Dvouleté dítě není natolik vyvinuté, aby bylo schopné hledat různé možnosti a varianty.

 • Řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant

 • Vytvářet předpoklady pro posilování soustředěnosti dítěte na určitou činnost; rozvíjet pocit uspokojení z výsledků vlastní činnost.

 

Dvouleté dítě ještě nezvládne pojmenovat číslice, písmena atd.

 • Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce).

 • Činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci.

 • Vytvářet základy pro práci s informacemi.

 

Dvouleté dítě sice již chodí, avšak zatím nejistě. Míčové hry nezvládá, dokáže chytit jen velký míč.

 • Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.)

 • Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení).

 

 

 

Dvouleté dítě si zatím neuvědomuje, že svým jednáním může ublížit sobě, či ostatním dětem.

 • Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí.

 • Vést děti k přiměřené opatrnosti.

 • Podporovat ukázněnost při hře, vycházce, pobytu venku; prohlubovat osvojení nejjednodušších pravidel chování dětí v kolektivu; učit děti, co ruší soulad a pořádek při společném soužití, vést děti k uplatňování poznatků v jednotlivých hrách.

 

V naší MŠ se veškerý personál snaží vytvořit ze stávajících prostor prostředí vhodné a přizpůsobené dvouletým dětem a umožnit mu tak adaptaci v souladu s jeho individuálními potřebami (v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné rozdíly). Třídy průběžně dovybavujeme podnětnými a bezpečnými hračkami a pomůckami vhodnými pro rozvoj a aktivní učení dvouletých dětí. Přizpůsobili jsme nábytek této věkově kategorii zajistili jsme bezpečnost při hrách dětí, v šatnách učitelky a chůva pomáhají dětem při oblékání, obouvání (a na WC jsme pro zajištění sebeobsluhy dětí zakoupili nočník a přenosný stupínek. Třídy svým uspořádáním poskytují dítěti dostatek prostoru pro volný pohyb.

V případě potřeby budeme podmínky aktualizovat a přizpůsobovat potřebám jednotlivých dětí.

 

 

 

 

 

 

 

7. Charakteristika vzdělávacího programu

 

Vzdělávací obsah

V RVP PV je uspořádán do těchto vzdělávacích oblastí:

 • Dítě a jeho tělo

 • Dítě a jeho psychika

 • Dítě a ten druhý

 • Dítě a společnost

 • Dítě a svět

 

 

Východiska a zaměření školního vzdělávacího programu

 

Vzdělávací program chápeme jako otevřený variabilní prostor pro jednotlivé pedagogy, v němž mohou tvořivě uplatnit své náměty, přístupy, metody i formy práce směřující k základní jeho filosofii v souladu s tendencemi humanismu a demokracie. Základem osobnostně orientované výchovy je vést individualitu dítěte k jejímu harmonickému rozvoji, klade důraz na samostatný projev dítěte a dává prostor dítěti k vlastnímu vyjádření.

 

Základní zaměření školního vzdělávacího programu

 • Vycházet z praktických zkušeností a poznatků dětí, využívat jejich přirozenou zvídavost, probouzet chuť se dívat kolem sebe.

 • Vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti a učení, k získávání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti

 • Vytvářet u dětí základní povědomí o vlastních právech, poskytnout dítěti informace o rodině, o společenství ve kterém žije, seznamovat s principy naší kultury.

 • Směřovat k vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí o jejich rozmanitost ,vývoji i proměnách tak,aby si děti uvědomovaly rozmanitý svět přírody, získávaly nové poznatky a informace, uměly pracovat s literaturou a jinými médii, uměly vyjádřit své názory, poznatky, myšlenky a pocity.

 • Vytvářet otevřený a odpovědný postoj dětí k životnímu prostředí, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou a chránit ji.Vést děti k ekologickému myšlení.

 • Rozvíjet komunikativní kompetence především v sociálních interakcích.

 • Podporovat tvořivě výrazové aktivity dětí, tzn. osvojování komunikačních verbálních i neverbálních prostředků v činnostech výtvarných,dramatických,hudebních a hudebně pohybových.

 • Převaha konstruktivních přístupů při vytváření konceptů světa a postavení dítěte v něm. ( Uplatňování vstřícného modelu kurikula, vycházejícího z dialogu při porovnávání vidění světa jednotlivých dětí ve skupině.)

 • Při realizaci pedagogické praxe vést děti k práci s didaktickými i audiovizuálními pomůckami, které přispívají k rozšíření poznání,vědomostí, tvořivosti a kultivace předškolního dítěte v celé šíři jeho osobnosti.

 

 

 

Spolupráce s rodiči

Dbáme na oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat.

Podporujeme bezproblémový chod činnosti Sdružení rodičů při MŠ,

chráníme soukromí rodiny (patřičnou mlčenlivost).

Zapojujeme rodiče do vzdělávacího programu:

společné akce ( Mikuláš, Vánoce - besídky, oslava Dne matek, oslava Dne dětí, rozloučení

s předškoláky, výlety, divadla, škola v přírodě, společné tématické dílny, brigády rodičů na školní zahradě).

Cílem je potkávat rodiče spokojené a klidné. Dlouhodobým úkolem je zapojit více aktivních rodičů.

-Škola spolupracuje s rodiči dětí prostřednictvím každodenních kontaktů. Rodiče mohou vstupovat do třídy a diskutovat s třídní učitelkou o svém dítěti, popř. řešit vzniklé problémy v širším záběru.

Setkání s rodiči navozuje podnětné prostředí pro další rozvoj výchovného působení.

Setkání s rodiči:

Schůzka s rodiči na začátku školního roku konzultační hodiny pro rodiče, „Dny otevřených dveří“, „RRR“ – setkání s rodiči spojené s besedou se zajímavými lidmi z různých oborů, oslava tradičných svátků po celý rok .

Možnost rodičů zasahovat do chodu MŠ – dotazy, besedy, diskuse a návrhy.

 

Informace pro rodiče předáváme přímým každodenním kontaktem, přes informativní nástěnky a přes webové stránky MŠ.

 

Podmínky pro přijímání dětí

Dle § 34,odst. 4, § 179, odst. 2 zákona č 561/2004 Sb (školského zákona) do mateřské školy přijímáme děti, které dovršily věku tří let,výjimečně i dvouleté, přednost mají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s odkladem školní docházky. Výše úplaty základní částky za předškolní vzdělávání je 500,- Kč měsíčně.

Kapacita naší školy je 100 dětí. Mateřská škola je čtyřtřídní. V současné době docházející MŠ děti ve věku od 2 do 6ti / 7 let. Třídy se naplňují do počtu 27 dětí dle Dohody o počtu dětí schválené zřizovatelem.

 

 

Vzdělávací obsah:

Předškolní vzdělávání směřuje k tomu, aby si dítě osvojilo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady k celoživotnímu vzdělávání. Napomáhá dítěti v chápání okolního světa, učí dítě žít ve společnosti ostatních a přibližuje mu normy a hodnoty společností uznané

Úkolem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých předpokladů získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy zdravého sebevědomí a sebejistoty

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dítě s podpůrnými opatřeními 1. až 5. stupně) a dětí dvouletých, vyžaduje tvorbu plánu pedagogické podpory (PLPP). Pravidla a průběh tvorby PLPP, jeho realizace a vyhodnocení: PLPP sestavuje učitel, má písemnou podobu, před jeho zpracováním probíhají rozhovory mezi učitelkami s cílem stanovení metod práce s dítětem, způsobů kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a činností. Bude stanoven termín přípravy PLPP a učitelka zorganizuje schůzku se zákonnými zástupci dítěte.

PLPP se týká také vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných.

 

Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.

Tyto oblasti jsou nazvány:

1. Dítě a jeho tělo

2. Dítě a jeho psychika

3. Dítě a ten druhý

4. Dítě a společnost

5. Dítě a svět

- každá oblast zahrnuje vzájemně propojené kategorie:

dílčí cíle – záměry: co pedagog u dítěte podporuje

vzdělávací nabídka: co pedagog dítěti nabízí

očekávané výstupy – předpokládané výsledky: co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže

rizika: co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga

 

1. Dítě a jeho tělo – oblast biologická

- záměr vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit se sebeobslužným dovednostem a vést k zdravým životním návykům a postojům

 

2. Dítě a jeho psychika – oblast psychologická

- záměr vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.

Tato oblast zahrnuje tři „podoblasti“

- jazyk a řeč

- poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

- sebepojetí, city a vůle

 

3. Dítě a ten druhý – oblast interpersonální

- záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahu dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů

 

4. Dítě a společnost – oblast sociálně – kulturní

- záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v sociálně – kulturní oblasti je vést dítě do společnosti ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěte osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí

 

5. Dítě a svět – oblast environmentální

- záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrované bloky ve školním vzdělávacím programu s názvem

 

Vesele s píšťalkou

 

 

ZÁŘÍ – JE NÁM DOBŘE VE ŠKOLCE

 

Cíle

Adaptace v MŠ, seznamování s kamarády a zaměstnanci školy, seznámení s prostory školy, režim dne ve škole, dodržování základních pravidel, seznámení s místem kde najdu své věci – značka, navazování vztahů dítěte k vrstevníkům a k ostatním lidem, základy sociálního chování, postojů a vztahů k druhým lidem, respektovat a být respektován, rozvoj vzájemných vztahů a řečových dovedností, začlenění do kolektivu, získávání osobní samostatnosti.

 

Činnosti

Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte – s vrstevníky, dospělými, aktivity podporující sbližování dětí a dospělých, činnosti zajišťující spokojenost a pohodu, spontánní hry, pohybové činnosti, relaxační a odpočinkové činnosti, slovní hříčky, rytmické a sluchové hry, společná povídání a naslouchání druhému, vztahy mezi lidmi, spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití – ve třídě, ve škole, hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti k druhému, činnosti směřující k postupné samostatnosti v oblasti sebeobsluhy, hygieny a úklidu věcí.

 

Kompetence

Dítě komunikuje bez zábran a ostychu s dospělými i ostatními dětmi, dodržuje a spoluvytváří základní pravidla společného soužití (mezi vrstevníky i dospělými), známé a opakující se situace se snaží řešit samo, orientuje se v prostředí a režimu mateřské školy, řeší jednoduché situace a problémy, uvědomuje si sebe i ostatní, dokáže se bránit případnému ubližování verbální formou.

 

 

Adámku náš - seznámení s novou třídou a novými kamarády, adaptace, ve

třídě Kočiček a Berušek je dle potřeby toto téma prodlouženo na celé září

Šel zahradník do zahrady - čas sklizně, ovoce a zelenina, podpora zdraví

Foukej, foukej větříčku - charakteristické znaky podzimu, počasí

Běží liška k Táboru - volně žijící zvířata a les jako jejich životní prostředí

 

 

 

ŘÍJEN – BAREVNÝ SVĚT

Cíle

Rozvíjení pohybových dovedností a schopností v oblasti motoriky, rozvoj jazykových a řečových dovedností, zpřesňování a rozvoj smyslového vnímání, rozvoj a posilování přirozených poznávacích reflexů, přizpůsobování se společenskému prostředí, zvládání změn, rozvoj úcty k životu, přírodě a společenství ve všech jeho formách.

 

Činnosti

Interaktivní a sociální hry, hudební, pohybové a dramatické činnosti,

diskuse, rozhovory, samostatný slovní projev, činnosti přiměřené silám a

schopnostem dítěte, manipulační činnosti s materiálem, nástroji a náčiním,

smyslové vnímání.

 

Kompetence

Dítě se učí porozumět věcem, jevům a dějům kolem sebe, poznává je a učí se, experimentuje, problémy řeší na základě osobní zkušenosti, zkoumá, objevuje a všímá si souvislostí kolem sebe, užívá jednoduchých pojmů, rozeznává věci, prostředí a změny v něm podle jednoduchých znaků a symbolů, využívá komunikativní a informativní prostředky, se kterými se setkává, dokončuje započaté činnosti.

 

Co dělá medvídek - časové představy a denní činnosti

Tu, tu, tu auto už je tu - dopravní prostředky, bezpečnost v silničním

provozu, barvy

Pojďte s námi do pohádky - morální poselství pohádek, pojmenování

vlastností

Na tom pražském mostě - Praha místo kde žijeme a život ve městě a na

vesnici

 

 

LISTOPAD – TY A JÁ

Cíle

Dítě získává poznatky o svém těle, zdraví a pohybových činnostech, o prospěšnosti činností a výživy na jeho zdraví, ovládá pohybový aparát včetně tělesných funkcí, vytváří si pozitivní vztah k učení, intelektuálním činnostem a zájem o ně, vytváří si prosociální postoje a vytváří si základy aktivních postojů ke světu, životu, kultuře a umění.

 

Činnosti

Poslech vyprávěných a čtených pohádek a příběhů, experimentování s materiálem, volné a spontánní hry, hry podporující fantazii, tvořivost a představivost, činnosti vyžadující samostatnost při vystupování, hry zaměřené na různé profese, grafické napodobování symbolů, čísel a tvarů.

 

Kompetence

Dítě se samostatně dokáže rozhodnout o svých činnostech, vytvořit si svůj názor a vyjádřit jej, rozhoduje se svobodně, za svá rozhodnutí odpovídá, vnímá základní matematické souvislosti, seznamuje se s základními geometrickými tvary, užívá číselných a matematických pojmů, spontánně vymýšlí nová řešení problémů, dokáže se prosadit ale i podřídit ve skupině, domlouvá se a spolupracuje.

Dělání, dělání - zaměstnání dospělých

Polámal se mraveneček - zdraví a péče o zdraví, lidské tělo

Když jsem já sloužil - domácí zvířata, jejich užitek pro člověka

Koulelo se koulelo - geometrické tvary kolem nás

 

 

PROSINEC – VÁNOČNÍ POHODA

Cíle

Dítě se učí využívat všech smyslů, vytvářet zdravé životní postoje a návyky, učí se podpoře osobní a společné pohody, bezpečí, rozvíjí kultivovaný projev, tvořivost, vytváří a rozvíjí citové vazby, učí se vcítění a prožívání, rozvíjí kulturně společenské postoje, dovednosti a návyky.


Činnosti

Seznamování s vánočními zvyky, příprava a výroba předmětů vztahujících se k tradicím a zvykům, skupinové rozhovory, diskuse, individuální řečový projev, přednes, recitace, dramatizace, zpěv, organizování společných akcí pro děti a rodiče ve škole i mimo školu.

 

Kompetence

Dítě se snaží soustředit na danou činnost, udržet pozornost, samostatně vyjadřuje své pocity, nápady a myšlenky, učí se zpaměti krátké texty, učí se vnímat a těšit z příjemných zážitků, vnímá a respektuje potřeby své i druhých, koordinuje pohyby těla, učí se respektovat rytmus hudby, sladit pohyb s hudbou.

 

S čerty nejsou žerty adventní zvyky čert a Mikuláš

Je prosinec a vrabec prosí - advent, čas kdy myslíme na druhé

Půjdem spolu do Betléma - Vánoce a jejich tradice

 

 

LEDEN – ZA KAMNA VLEZEM

Cíle

Dítě si osvojuje poznatky o specifických zimních pohybových aktivitách a jejich zdravého vlivu na lidský organismus, učí se rozvíjet dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, učí se zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, učí se rozvíjet paměť a pozornost, učí se základům ochrany svého zdraví a zdraví svých nejbližších, seznamuje se s protiklady.

 

Činnosti

Pohybové činnosti a hry, sezónní činnosti a sporty – hry se sněhem, osvojování si poznatků o ochraně svého zdraví – námětové hry, práce s knihou a obrazovým materiálem, hudebně – pohybové hry, dramatické etudy, tvůrčí aktivity, využívání tématicky zaměřených her a hraček.

Kompetence

Dítě rozlišuje, co mu prospívá a škodí, všímá si změn a dění kolem sebe, procvičuje orientaci v prostoru, uvědomuje si odlišnosti různých národů a národností, nalézá nová řešení, chápe časové posloupnosti a protiklady.

 

Padá sníh - zimní sporty

Vadí nevadí - protiklady

Měl dědoušek měl kožíšek - zimní oblečení, jak se oblékat v zimě

Severní vítr je krutý - kraje věčného sněhu a ledu, lidé a zvířata, která tam

žijí

 

 

ÚNOR – STRAŠIDEL SE NEBOJÍME

Cíle

Dítě se učí dodržování pravidel a postupů, učí se řešení konfliktů na základě vlastní zkušenosti, učí se mít svůj názor a hájit si jej, učí se odpovědnosti, učí se chápat, co je pochybení, vědět, že má odpustit, rozvíjí potřebu svobody, osvojuje si hodnoty, na nichž by měla být založena naše společnost, aktivně se snaží hledat řešení vzniklých situací, snaží se zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky.

 

Činnosti

Námětové hry, scénky, tématicky motivované texty, básně, písně, divadelní představení, přípravy a realizace společenských zábav a slavností, pravidla vzájemného styku při jednání s ostatními lidmi, rozeznávání mravních hodnot, společenské hry a aktivity nejrůznějšího zaměření, běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování.

 

Kompetence

Dítě dovede zvládat jednoduché zátěže a překážky, má vytvořené základní návyky společenského chování, dokáže se domluvit a spolupracovat s vrstevníky i dospělými, chová se vstřícně, chápe důležitost pravidel chování v malé i větší skupině, uvědomuje si spoluvytváření prostředí pohody, respektuje a toleruje individuální potřeby své i druhých.

 

Strašidla co neznají pravidla - mezilidské vztahy, morální normy a hodnoty

Strč prst skrz krk - jazykolamy

Mám papírovou čepici - materiály a jejich využití

Já jsem muzikant - masopustní veselí

 

 

 

BŘEZEN – PŘÍRODO, VSTÁVEJ!

Cíle

Dítě se učí využívat všechny smysly, učí se schopnosti sebeovládání, rozvíjí citové vztahy, vytváří si vztah k přírodě, zvířatům a okolí, osvojuje si poznatky o přírodních rozmanitostech a proměnách, rozvíjí schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí, získává citovou samostatnost.

 

Činnosti

Sebeobslužné a pracovní činnosti, záměrné pozorování předmětů, živočichů a rostlin, jejich vlastností, znaků a funkcí, smyslové hry, činnosti pro rozvoj zrakového, sluchového vnímání, paměti a koncentrace pozornosti, námětové hry a činnosti, výlety do okolí, pozorování přírody

 

Kompetence

Dítě se zajímá o děje kolem sebe i v přírodě, rozšiřuje si slovní zásobu, aktivně používá komunikaci s okolím, dodržuje a uplatňuje základní společenské návyky, vnímá kladné i záporné mezilidské vztahy – dokáže je rozlišit, uvědomuje si práva svá i druhých, učí se sebeúctě i respektu, klade otázky a hledá na ně odpovědi.

 

Před naší za naší - poloha předmětů, upevnění pojmů před, za, pod, vedle, první, poslední....

Rozvíjej se poupátko - jarní květiny

Káčátka se batolí - jaro, čas mláďat

Když se načančám - jarní oblečení

 

 

DUBEN – SVIŤ SLUNÍČKO, SVIŤ

Cíle

Dítě si uvědomuje a snaží se zvládat vlastní tělo při využití všech smyslů, dokáže využívat komunikativní dovednosti, vykonává jednoduché činnosti, spoluvytváří bezpečné a zdravé prostředí, učí se rozeznávat nebezpečné situace, vlivy – ochrana před nimi, vytváří si povědomost o pravidlech bezpečného chování.

 

Činnosti

Psychomotorické hry, tématicky zaměřené činnosti, činnosti směřující k ochraně zdraví a osobního bezpečí, vyřizování zpráv a vzkazů, slovní projev na zadané téma, samostatné vyprávění na základě vlastních zážitků, spontánní a volné hry, motivovaná manipulace s předměty, tématické výlety, činnosti ve dvojicích, skupinkách.

 

Kompetence

Dítě umí napodobit jednoduchý pohyb podle vzorů, přizpůsobuje se pokynu, uvědomuje si správné držení těla, uvědomuje si kladné i záporné citové prožitky, dokáže je zachytit a vyjádřit, umí spolupracovat s ostatními, má povědomí o možných nebezpečí kolem sebe a o tom, jak se před ním chránit a kde hledat pomoc.

 

Hody, hody... - Velikonoce

Spadl hasič do stříkačky - bezpečné chování, hasiči, policie, záchranná služba

Železniční vlečka..... - bezpečnost v dopravě

Rajčata se rozhněvala...... - ovoce, zelenina a její význam pro zdraví

- modelování ovoce a zeleniny, lepení ovoce a zeleniny z papírových proužků

 

 

KVĚTEN – KOHO MÁME RÁDI

Cíle

Dítě se učí hodnotit své chování, vnímat lidi s tělesnými a povahovými odlišnostmi, učí se projevům porozumění a empatii k potřebám druhých, snaží se uznávat společenské normy, učí se spolupráci ve skupině, učí se uplatňovat neverbální komunikaci.

 

Činnosti

Tématicky zaměřené hry, rozhovory, vyprávění, výtvarné techniky, pozorování sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina, vztahy mezi dětmi, dospělými, kamarády, společenské hry a skupinové aktivity, ekologicky motivované hry, činnosti zaměřené k péči o životní prostředí, využívání praktického pozorování, encyklopedií, obrazového materiálu i psaného textu.

 

Kompetence

Dítě si uvědomuje svůj vztah k rodině a jejím členům, uvědomuje si svou roli v rodině, dokáže sdělovat své pocity, prožitky a své nálady všemi dostupnými prostředky, rozšiřuje svou slovní zásobu, napodobuje kladné modely mezilidských vztahů ze svého okolí, uvědomuje si práva svá i druhých, umí je hájit a respektovat.

 

Mámo pojď si hrát - rodina a příbuzenské vztahy

Máme rádi zvířata - exotická zvířata

Táta dlouhý, máma krátká - rozlišování vlastností předmětů

Komáři se ženili - hmyz a jeho význam

 

 

ČERVEN – ZVONEK ZVONÍ, ŠKOLA KONČÍ

Cíle

Dítě se rozvíjí po stránce fyzické i psychické, vytváří si fyzickou zdatnost a psychickou odolnost, učí se povědomí o právech svých i ostatních, rozvíjí poznatky, schopnosti a dovednosti, učí se získané prožitky vyjádřit, vytváří si povědomí o existenci ostatních národností, poznává jiné kultury, vytváří si sounáležitost se světem, živou a neživou přírodou, lidmi, společností, s celou planetou.

 

 

 

Činnosti

Psychomotorické a smyslové hry, grafické a konstruktivní činnosti, výlety do blízkého nedalekého okolí, přípravy a realizace slavností, práce s obrazovým materiálem, encyklopediemi, praktické činnosti, seznamování s poznatky o své zemi v souvislosti s ostatními zeměmi.

 

Kompetence

Dítě odhaduje své fyzické síly, učí se hodnotit pokroky své i ostatních, ovládá elementární dovednosti předcházející čtení a psaní, učí se řešit dané situace, raduje se z toho, co samo dokázalo, má základní povědomost o cizích národnostech, chová se citlivě a ohleduplně k opačnému pohlaví.

 

Holky, holky s klukama - MDD, práva dětí

V jedné mořské pustině - voda v přírodě

Už vyplouvá loď Jam B - cestování, léto, letní počasí

My jsme žáci 1.B - co nás čeká ve škole

 

8. Evaluační a hodnotící systém

Průběžné vyhodnocování vzdělávacích činností, situací a podmínek vzdělávání realizovaných v MŠ je zaměřeno na tyto oblasti:

 

Cíle ŠVP

Cíl evaluace: co chci změnit

Cíle ŠVP

 

Metoda: jak

Hodnotíme soulad s požadavky RVP PV

Sledování koncepčního záměru ŠVP, návaznost na TVP, zda se využívá možnost nabízené prostředím

- pozorování, kontrola třídnice, hospitace

Termín: jak často

Vždy po ukončení celého IB

Jednou zakaždé pololetí

Odpovědnost: kdo, kdy

Učitelky na třídách

Ředitelka při kontrolní činnosti - hospitace

 

 

Podmínky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit, či posunout?

Podmínky vzdělávání

Životospráva

 

Metoda: jak

1. Posuzování funkčnosti, zhodnocení

stavu a jeho vyhodnocování

Formou rozhovorů s provozními zaměstnanci a s učitelkami

Sledováním reakcí dětí, pozorování

2. Rozhovory s rodiči a společná spolupráce s rodiči

Termín: jak často

1. Průběžně

2. 1x za 2 roky

Odpovědnost: kdo, kdy

1. Ředitelka, vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka – provozní porady

2. Vedoucí učitelka - rodiče

 

 

 

Podmínky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky

 

Metoda: jak

1. Posouzení podmínek z hlediska požadavků vzdělávacích, bezpečnostních a hygienických

2. Spolupráce s MÚ Praha 13 a oznamování  požadavků na vybavení objektu a jeho údržby

3. Spolupráce s technikem BOZP a PO

Termín: jak často

Průběžně během školního roku – dle situace, která vznikla na škole

Odpovědnost: kdo, kdy

1.Ředitelka,vedoucí učitelka,provozní zaměstnanci

2.MÚ - Praha 13 - odbor údržby – dle požadavků

- provozní porady

- pedagogické porady 4x ročně

 

 

Podmínky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Podmínky vzdělávání

Psychosociální podmínky

 

Metoda: jak

Sledování a posuzování klimatu školy

Formou rozhovorů se zaměstnanci školy

Reflexe k dětskému prožívání

Záznamový arch dítěte

Formou rozhovorů s rodiči a spoluúčast rodičů na aktivitách školy

Termín: jak často

Průběžně během celého dne, při vzniklé problémové situaci

Po ukončení jednotlivých IB – 7x do roka

Při každodenním kontaktu s rodiči, při akcích

Odpovědnost: kdo, kdy

Ředitelka, zástupkyně a učitelky

Rodiče

pedagogické porady 4x ročně

akce pořádané za spoluúčasti rodičů

 

 

Podmínky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Podmínky vzdělávání

Organizace

 

Metoda: jak

Ověřování a posuzování stávající situace a stavu.

Formou řízené kontroly, rozhovoru a analýzy dokumentů.

Hospitace

Termín: jak často

1x za dva měsíce – případné změny v denním řádu

Shrnutí v červnu a změny na další rok

Odpovědnost: kdo, kdy

Ředitelka, vedoucí učitelka

Učitelky na jednotlivých třídách

- pedagogické porady 4x ročně

- konzultace mezi učitelkami

- ředitelka s rodiči

 

 

Podmínky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Podmínky vzdělávání

Řízení MŠ

 

Metoda: jak

Sledování a vyhodnocování stávající situace

Využití rozhovoru s pedagogickým a provozním personálem

Reflexe na dětské prožívání.

Termín: jak často

Dle potřeby – průběžně

Využití SWOT analýzy 1x za 3 roky

Odpovědnost: kdo, kdy

Ředitelka, učitelky, ostatní personál MŠ

Na pravidelných PP 4x ročně

 

 

Podmínky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Podmínky vzdělávání

Personální a ped.zajištění

 

Metoda: jak

Zmapování pedagogické, metodické i etické kompetence pracovníků.

 

Termín: jak často

Na začátku školního roku

-ostatní během celého školního roku formou seminářů

- samostudium

Odpovědnost: kdo, kdy

Ředitelka, učitelky – 1x za rok

- nabídka pedagogických center dle finančních možností MŠ

 

 

Podmínky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Podmínky vzdělávání

Spoluúčast rodičů

 

Metoda: jak

1. Posuzování a vyhodnocování vztahů mezi rodinou a školou, intenzitu, komunikaci a spolupráci

2. Dotazník pro rodiče

Tématické dny

Plán aktivit

Fotogalerie

Třídní schůzky

Rozhovory

Termín: jak často

1.

setkání s rodiči na začátku školního roku

- průběžně při akcích pořádaných MŠ

- v každodenním styku s rodiči v budově MŠ, na zahradě MS

2. Vedoucí učitelka – 1x za 2 roky dotazník pro rodiče

Odpovědnost: kdo, kdy

Ředitelka MŠ, učitelky na jednotlivých třídách, vedoucí ŠJ, rodiče

 

 

Obsah vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Obsah vzdělávání

 

Metoda: jak

Posuzování a hodnocení práce pedagogů

Formou kontrol, hospitací a hodnocením pedagogického stylu

Hodnocením TVP, jeho naplňování, promyšlenost a plánovanost

Termín: jak často

Převážně průběžně, dle aktuální situace a potřeby

Vždy po ukončení podtématu integrovaného bloku a ukončení integrovaného bloku jako celku

Odpovědnost: kdo, kdy

Ředitelka MŠ – kontrolní činnost

Učitelky na jednotlivých třídách

Na pravidelných PP 4x ročně

Konzultace s odborným poradcem – pedagogicko – psychologická pomoc

 

 

 

 

Hodnocení pedagoga včetně sebereflexe

Cíl evaluace: co chci změnit

Hodnocená pedagoga včetně sebereflexe

 

Metoda: jak

Posuzovat schopnost pedagoga o vlastní sebehodnocení, uvědomit si nedostatky, nalézat a pojmenovávat to, co se nám nedaří

Odhalovat příčiny, proč tomu tak je

Termín: Jak často

Průběžně, zvláště po ukončení IB, podtémat IB – hodnocení vlastní práce

V pololetí školního roku

Zhodnocení uplynulého školního roku - červen

Odpovědnost: kdo, kdy

Společné hodnocení výchovné práce učitelek na třídě

Hodnocení výchovné práce s dětmi průběžně

Hodnocení výchovné práce společně s dětmi při ukončení aktivit

Ředitelka po hospitaci

při PP 4x ročně

 

 

Výsledky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Výsledky vzdělávání

 

Metoda: jak

Vyhodnocujeme vzdělávací přínos pro děti

Využití rozhovoru, diskuse s pedagogickým personálem a využití spoluúčasti rodičů

Reflexe k dětskému prožívání

Hodnotící archy

Portfólio dítěte

Pozorování

Hodnotící kruh

Termín: jak často

Průběžně dle individuálních pokroků u dětí

Pedagogické porady svolané ředitelkou, vedoucí učitelkou – po 3 měsících, dle potřeby

Schůzky s rodiči dle potřeby

Závěrečné hodnocení celého školního roku a vytyčení úkolů na další školní rok - červen

Odpovědnost: kdo, kdy

Ředitelka MŠ, pedagogický personál, provozní personál

 

 

 

 

 

 

Evaluace probíhá zároveň na úrovni školy i třídy.

Sběr zpracovává a využívání informací probíhá pravidelně a systematicky.

Veškeré písemné záznamy, event. další podklady vypovídající o pokrocích dítěte v jeho rozvoji a učení, jsou důvěrné. Přístupné pouze pedagogům a rodičům.

 

 

 

 

9.Přílohy:

Organizační řád

Školní řád

Pracovní řád

 

 


 

 

Mateřská škola Píšťalka, Praha 13, Chlupova 1798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název programu: „Vesele s Píšťalkou “

Motto:Všechno nám jde vesele a od ruky,Píšťalka je pro holky i pro kluky!

 

 

Platnost: od 1. 9. 2018 Statutární orgán: Jana Dibelková

do 31. 8. 2020

 

 

 

Zpracováno: 20. 7. 2018 Projednáno na pedagogické radě:31. 8. 2018

 

Vypracovala: Jana Dibelková a kolektiv MŠ

 

 

 

 

 

Obsah:

 

 

 

1. Úvod

 

2. Základní a identifikační údaje o mateřské škole

3. Charakteristika mateřské školy

 

4. Podmínky vzdělávání

a) Věcné (materiální) podmínky předškolního vzdělávání

b) Životospráva a psychosociální podmínky

c) Organizační a personální podmínky

 

5. Rámcové cíle a obsah předškolního vzdělávání

a) Rámcové cíle

b) Očekávané kompetence

 

6. Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

7. Charakteristika vzdělávacího programu

 

8. Evaluační a hodnotící systém

Okruhy evaluace a hodnocení

Techniky evaluace a hodnocení

Kritéria hodnocení

Autoevaluační systém

 

 

9. Přílohy ŠVP:

Školní řád

Organizační řád

Pracovní řád

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Úvod:

 

Školní vzdělávací program vychází z dokumentů Rámcový program pro předškolní vzdělávání, z potřeb dětí, podnětů pedagogů, rodičů a z potřeb Městské části Prahy 13 a stává se povinnou dokumentací MŠ.

Je směrodatný pro vypracování jednotlivých Třídních vzdělávacích programů, které zpracovávají učitelky na svých kmenových třídách - vznikl jako týmová práce všech zaměstnanců mateřské školy.

 

 

 

 1. Základní a identifikační údaje o mateřské škole:

 

 

Název školy: Mateřská škola Píšťalka, Praha 13, Chlupova 1798.

Sídlo školy: Chlupova 1798,155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO : 750 30 853

Identifikátor předškolního zařízení: 600 038 076

IZO mateřská škol: 102 385 181

IZO školní jídelna : 102 437 904

 

kontaktní spojení: telefon 2 355 131 22

 

e-mail: mspistalka@volny.cz

www.mspistalka.webnode.cz

Poslední platné rozhodnutí o zařazení do sítě č. j. SKU 6312/2002 ze dne 20.12.2002

 

Zřizovatel: Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 13/2580, 158 00

Praha 5 – Nové Butovice – IČO : 00 241 687

Forma hospodaření:

Škola je samostatným právním subjektem od 1. 1. 2003 s příspěvkovou formou hospodaření

 

Ředitelka školy: Jana Dibelková

Vedoucí učitelka: Hana Fislová

 

Vedoucí školní jídelny: Jana Adamová

 

Počet všech pedagogických pracovníků

(včetně ředitelky školy): 8

 

Chůva 1

 

Počet provozních zaměstnanců: 6

 

Počet tříd: 4

 

2 třídy: heterogenní (Koťata,Berušky)

1 třída: heterogenní (předškolní Cvrčci)

1 třída: homogenní (předškolní Ptáčci)

 

 

Provoz mateřské školy: 6,30 – 18,00 h

 

 

 

 

 1. Charakteristika školy:

 

Mateřská škola byla založena před 31 lety. Budova školy byla dokončena v r. 1985 a dána do užívání v lednu r. 1986. U otevření mateřské školy stála paní ředitelka Jarmila Pešková, která se svým kolektivem dala mateřské škole jméno a zasloužila se i o její budoucí hudební zaměření. Svou práci ukončila v roce 2000 odchodem do důchodu.

 

Stavební kapacita mateřské školy byla původně 20 dětí, ale v průběhu let se s přibývajícím počtem dětí zvýšila až na 90 dětí. Vzhledem k trvalému zájmu rodičů o naší školu od roku 2001 jsme podali žádost o navýšení kapacity. S přechodem do právní subjektivity v lednu 2003 nám bylo umožněno kapacitu navýšit, takže dnešní kapacita školy je 100 dětí.

 

Škola je umístěna, jako mnoho dalších v této městské části, uprostřed rondelu panelových domů. Prostorové možnosti mateřské školy jsou dobrým zázemím pro předškolní vzdělávání i další aktivity školy.Velká slunná zahrada se vzrostlými stromy a průlezkami umožňuje dětem dostatek pohybu po celý rok a v létě i možnost sprchování a slunění. Průlezky se postupně v průběhu let obměnily.Byly esteticky a velmi citlivě dotvářeny tak, aby podporovaly fantazii i fyzickou zdatnost dětí, ale zároveň nenarušily architektonický ráz celého areálu.

Budova školy je opticky rozdělena tzv. ředitelským vchodem na dvě křídla.V každém křídle jsou dva vchody do oddělení, jejichž propojení umožňuje časovou flexibilitu v provozu školy (tzn.,že jednotlivá oddělení začínají a končí v časové posloupnosti). Každé oddělení je odlišeno barvou i názvem (Koťata – žlutě, Berušky – zeleně, Cvrčci – modře, Ptáčci – červeně).Velkorysé prostorové řešení interiéru umožňuje dětem dostatek pohybu, ale i využití četných zákoutí ke skupinovým i  individuálním aktivitám a činnostem. Děti využívají hrací koutky i hracího prostoru, mají dostupný materiál a pomůcky. K vybavení předškolní třídy patří i dětský počítač. Výukový software odpovídá požadavkům předškolního vzdělávání a vhodně jej doplňuje.

Vybavení hračkami, didaktickými a audiovizuálními pomůckami, výtvarným materiálem a potřebami, náčiním a nářadím pro tělesnou výchovu, dětskými hudebními nástroji je průběžně obnovováno a doplňováno podle finančních možností, které jsou v posledních letech velmi omezené.

Do každého oddělení se vstupuje přes chodbu s botníky, kde si děti ukládají boty,v horních odděleních následuje schodiště, pak nedávno nově zrekonstruované šatny s přihrádkami odlišenými značkou jednotlivého dítěte a barvou příslušného oddělení.Velikou změnu doznaly i umývárny se sprchovým koutem a dětské toalety, odkud se prochází do tělocvičen, tříd. Z nich se pak vstupuje přímo do heren a přípravných kuchyní jednotlivých oddělení.

V horním patře budovy se nachází též ředitelna, dva kabinety, sborovna zázemí pro uklizečky.V přízemí je pak sklad prádla, zázemí pro kuchařky, archiv, kuchyň se sklady potravin a kancelář hospodářky školy.Ke každému oddělení patří také nově opravená šatna učitelek se sprchovým koutem.V jedné z tělocvičen v horním patře je umístěna dětská horolezecká stěna.Okna ve třídách jsou opatřena žaluziemi proti slunci.

 

 

4. Podmínky vzdělávání

 

 1. Věcné (materiální) podmínky předškolního vzdělávání

 

Velmi dobré prostorové i materiálně technické podmínky naší školy tvoří základ pro realizaci našeho programu . V každém oddělení je k dispozici třída sloužící i jako jídelna, 2 herny, z nichž jedna umožňuje nejen dostatek volného pohybu, ale slouží i jako ložnice. Nechybí ani sociální zázemí, šatna dětí a šatna učitelek.Všechna oddělení jsou vybavena dřevěným nábytkem přizpůsobeným fyzickým dispozicím dětí, v každé je dostatek kvalitních didaktických pomůcek, hraček, knih i výtvarného materiálu, vhodných pro všechny věkové skupiny. Jejich široký výběr je dětem k dispozici dle jejich volby. Většinou jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné dětem a mohou je zhlédnout i jejich rodiče. Pomůcky, materiál a doplňky jsou průběžně obnovovány a doplňovány. Vše odpovídá počtu dětí na třídě a je pro ně dostupné. K výuce předškolních dětí je využíván také počítač s vhodnými výukovými programy.

Škola má k dispozici vlastní kuchyň s přilehlými sklady, kancelář hospodářky školy, sborovnu, kde je umístěna pedagogická knihovna pro učitelky, kabinet s pomůckami a výtvarným materiálem.

Na budovu školy navazuje udržovaná zahrada, která je v mírně členitém terénu osázená vzrostlými stromy. Ty poskytují během léta všem přirozený stín. Je vybavená 4 pískovišti s ochranou plachtou , rozmanitými herními prvky, zasíťovaným hřištěm s umělým povrchem a funkčním mlhovištěm.

Uvažujeme o pořízení dalších vhodných pomůcek a vybavení nabízející rozmanité využití pro děti a zabezpečení jejich dostatečněho počtu. Zvláště dostatek tříkolek a koloběžek na školní zahradu.V této oblasti je ještě mnoho, co bychom rádi zmodernizovali, aby vybavení školy a její zahrady vyhovovalo současným trendům a požadavkům.

 

b) Životospráva a psychosociální podmínky

Náš denní program respektuje individuální potřeby aktivit, spánku a odpočinku. Nepřipouštíme donucování dětí ke spánku. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program.Pro přeškolní děti fungují tzv. nespací třídy.Denní rytmus a řád je flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Naše mateřská škola disponuje vlastní kuchyní, kde se denně vaří čerstvé jídlo.

Dětem 3x denně poskytujeme plnohodnotnou stravu dle příslušných platných předpisů. Je dodržována vhodná skladba jídelníčku dle spotřebního koše – jednotlivá jídla jsou doplňována ovocem a zeleninou. Do jídla nejsou děti nuceny, mají možnost jídlo ochutnat a mohou si i určit velikost porce jídla, bereme ohled na stravovací návyky dětí z domova,respektujeme potřebu jídla.

Děti si pravidelně po obědě čistí zuby, mladším dětem pomáhá učitelka.

Dodržujeme hygienické a technologické postupy,máme vypracován HACCP.

Jídelníček na celý týden je k nahlédnutí v šatnách každé třídy a na webových stránkách školy.

Pitný režim je zajištěn bez omezení po celý den, při pobytu venku jsou dětem nabízené tekutiny v hygienicky zajištěných várnicích.

Pobyt venku je zařazován každodenně a dostatečně dlouho, umožňujeme dětem dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i mimo budovu školy.Sledujeme kvalitu ovzduší. Při vycházkách dodržujeme bezpečnost, z organizačních důvodů lze požádat o doprovod nepedagogické pracovníky. Děti mají možnost zúčastnit se plaveckého výcviku, pravidelné jízdy na ponících (sezónně), školy v přírodě i pohybových kroužků,které zajišťují v odpoledních hodinách externí lektoři.

 

Psychosociální podmínky

 

Jedním z našich cílů je vytvářet takové prostředí, aby se v něm cítily dobře nejen děti, ale i rodiče a zaměstnanci.

V současné době se zvyšuje počet dětí ve třídě, někdy i mladších tří let, což je náročnější nejen pro nově příchozí děti, které nejsou zvyklé na větší kolektiv, ale i pro učitelky.

Proto je důležitá postupná, pozvolná adaptace dětí, střídaní klidových a rušných částí ve všech oblastech činností a celková pohoda a klid nejen dětí, ale i všech zaměstnanců školy. Zároveň je nezbytně nutné elementární dodržování řádů a pravidel soužití všech.

U dětí by mělo platit zejména:

    1. odchod ze třídy oznámit učitelce, poprosit, poděkovat, přivítat se, rozloučit se

    2. domluvit se s učitelkou na vybraných činnostech

    3. dodržovat hygienu

    4. pomáhat ostatním, rozdělit se

    5. na domluvený signál dokončovat činnost, uklízet hračky na své místo

    6. všechny problémy a konflikty řešit verbálně

    7. dodržování pravidla „Mohu všechno,ale nesmí to bolet“

 

Všechny děti mají rovnocenné postavení, respektujeme rozhodnutí dítěte, vyhýbáme se negativním slovním komentářům, vedeme s dětmi vstřícnou a empatickou komunikaci, využíváme pozitivní hodnocení a stimulace.

Dítě postupně vedeme k samostatnosti ve všech sférách jeho konání.

Pedagogové respektují obecně lidské, vývojové a individuální potřeby dětí a nenásilným, přirozeným a citlivým jednáním napomáhají v jejich uspokojování.

Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Nepřipouštíme projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování.

Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učení dětí pravidlům soužití.

Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským společenstvím.

Pedagogický styl je podporující, sympatizující, počítá se samostatným rozhodováním dítěte. Komunikace s dítětem je přímá, vstřícná a naslouchající. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí. Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany). Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, podporuje děti, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí.

 

 

c) Organizační a personální podmínky

Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd

MŠ má čtyři třídy. 3 heterogenní a 1 homogenní.

Děti z jednotlivých tříd se pravidelně scházejí při následném provozu v  jiných třídách a při akcích, na zahradě, odpoledních aktivitách, plaveckém výcviku, a ve třídě s konečným provozem do 18.00

Jednotlivé třídy:

Berušky – heterogenní skupina dětí bez předškoláků

Kočičky heterogenní skupina dětí bez předškoláků

Cvrčci heterogenní skupina s absencí malých dětí

s předškoláky

Ptáčci – homogenní skupina předškolních dětí – zaměření na přípravu dětí pro vstup do základní školy, individuální přístup k dětem s OŠD

 

Nabízené aktivity a akce se přizpůsobují individuálním a vývojovým potřebám dětí. Využití dostupného didaktického materiálu, využití knih, encyklopedií, tvoření vlastních projektů na jednotlivých třídách, které jsou přizpůsobené  věku dětí a motivované různými tématy.

V jednotlivých třídách jsou daná tzv.“Pravidla třídy“, která jasně stanoví, kam jsou děti vedené a co vzhledem k bezpečnosti je důrazně vytyčené.

Vysoko vyzdvihovaný je smysl pro přátelství, pomoc slabšímu, schopnost vyjádřit své pocity a využít možnosti vyřknout ne, pokud se dítě cítí ohrožené.

Rodiče jsou seznámeni s tím, že si ředitelka vyhrazuje právo při zařazování dětí do tříd v případě, že je třída plně obsazena.

 

Děti jsou přijímané do MŠ podle stanovených kritérií ředitelstvím MŠ na dobu zápisu, popř. během celého školního roku, pokud to umožňuje stanovená kapacita školy.

 

Organizace - podmínky

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje aktuálně reagovat na změněné potřeby dětí.

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.

Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.

Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.

Při vstupu dítěte do školy je uplatňován individuální adaptační režim.

Činnosti řízené a spontánní jsou v denním programu vyváženy, a to včetně aktivit organizovaných nad rámec běžného programu.

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat.

Aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem.

Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se společných činností účastnit v malých, středně velkých i velkých skupinách.

Dbáme na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak možnost soukromí při osobní hygieně apod.

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (vybavení kvalitní a dostatečné, včas připravovány pomůcky)

Stanovené počty dětí ve třídě dle § 2 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 43/2006 Sb. O předškolním vzdělávání nejsou překračovány, spojování tříd je maximálně omezeno.MŠ má vypracovaný Školní řád, který odpovídá zákonu č.561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a je přiložen v přílohách ŠVP

 


 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6.30 – 9.00 hod. Scházení dětí, spontánní herní aktivity, individuální práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických a pohybových dovedností dětí.

9.00 – 10.00 hod. Dopolední svačina, podle situace ve skupině dětí v rámci probíhajícího výchovného programu s respektováním zásad hygieny a bezpečnosti dětí, tělovýchovná chvilka

10.00 – 10. 30 hod. Skupinové činnosti podle tematických plánů, individuální přístup – přesouvání aktivit do přírody, na zahradu

10.30 – 12.00 hod. Pobyt dětí venku, podle počasí a oblečení dětí je možné dobu prodloužit popř. zkrátit – 1. a 2. třída

12.00 – 13.00 hod. Oběd, čištění zubů,hygiena, odchod některých dětí domů, odpolední odpočinek dětí podle jejich individuálních potřeb, čtení pohádek, zpívání ukolébavek, možnost klidných hravých činností po odpolední relaxaci

14.30 – 15.00 hod. Hygiena, odpolední svačina.

15.00 – 18.00 hod. Hry a zájmové činnosti dětí, individuální práce s dětmi do rozchodu dětí domů, nadstandardní aktivity, konec provozu MŠ.

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, v případě výletů a jiných kulturních či zábavných akcí pro děti.

 

Personální podmínky

Vzdělávací činnost zabezpečuje 8 učitelek (z toho 1 ředitelka) a 1 chůva, které mají dostatečné pedagogické vzdělání a praxi. Všechny mají zájem o svůj další odborný růst.

Služby učitelek a chůvy jsou organizovány tak, aby byla dětem vždy při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče.

Učitelky a chůva jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem ( v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí).

Specializované služby jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky z pedagogicko psychologické poradny, klinickým logopedem, popř. dalšími.

Všechny pedagogické pracovnice jsou kvalifikované a pravidelně se účastní odborných seminářů dle nabídky PC a sebevzdělávají se.

Správní zaměstnanci mají dlouholetou praxi.

Vedoucí ŠJ a kuchařky vstřícně spolupracují s vedením školy

Personální obsazení

Viz základní údaje o MŠ.

Doplňkové aktivity probíhají nehrazených(flétna) i hrazených kroužků, formou tematických vycházek, divadelních představení po celý rok, karnevalem, návštěvou knihovny, vánočním posezením, velikonoční dílnou, oslavou MDD, školními výlety, pravidelnou školou v přírodě a jiných akcí.

 

Ředitelka podporuje dle možností profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů.

Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče a zajištěna bezpečnost dětí.

Pedagogové pracují, jednají a chovají se profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Všechny zaměstnankyně se snaží citlivě vytvářet podnětné prostředí plné pohody, porozumění, vstřícnosti, partnerství a otevřenosti

 

Řízení mateřské školy

Pravomoci, povinnosti a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.

Informace jsou podávány rodičům učitelkami ve třídě, na nástěnkách popř. plakáty, letáky, webovými stránkami školy.

Vytváříme ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, vybízíme rodiče ke spolupráci .

Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními učitelkami. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Naše mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, s Fakultní základní školou prof. O Chlupa, Základní školou Kuncova, Základní uměleckou školou Stodůlky, K PPP na Praze 8, Městskou knihovnou na Lužinách, Městskou policií ČR.

 

 

- MŠ má vypracovaný Organizační řád, který odpovídá zákonu č.561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., a č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání

Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona a je přiložen v přílohách ŠVP

Statutárním orgánem školy je ředitelka, která řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení školy, pedagogické rady. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních

Řízení je postaveno především na osobních kontaktech, komunikaci a vzájemné dohodě. Mezi zaměstnanci jsou dobré osobní vztahy, vstřícná a živá komunikace, která probíhá každodenně všemi směry. Pedagogický sbor spolupracuje jako tým. Pravomoci, povinnosti a úkoly jsou jasně vymezeny.

Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program společně s ostatními členy pedagogického týmu.

Spolupráce se zřizovatelem přispívá především ke zkvalitnění materiálních podmínek.

Spolupráce probíhá se ZŠ v okolí MŠ a přispívá ke zkvalitnění výchovných a vzdělávacích cílů.

Spolupráce probíhá i s pedagogicko – psychologickou poradnou.

 

 

 

 

5. Rámcové cíle a obsah předškolního vzdělávání

a) Rámcové cíle

b) Očekávané kompetence

 

Rozvíjení dítěte a jeho učení a poznání

 • Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu

 • Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení

 • Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe

 • Rozvíjet schopnosti přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy, nadání

 • Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu, proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi

 

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 • Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem, životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi

 • V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání

 • Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích

 • Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro jejich sbližování

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná

osobnost působící na své okolí

 • Rozvíjet poznání sebe sama,vlastních zájmů, možností a potřeb

 • Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry

 • Vést dítě k zájmu podílet se na společenském životě a činnostech ve škole i v rodině (učit se spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat, tolerovat druhé)

 • Vést děti k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak rozhodne a co udělá, odpovídá

 

 

Očekávané kompetence

 

 • kompetence k učení

 • kompetence k řešení problémů

 • kompetence komunikativní

 • kompetence sociální a personální

 • kompetence činnostní a občanské

 

 

 

kompetence k učení

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě

 • odhaluje své síly, učí se hodnotit své pokroky i oceňovat výkony druhých

 

kompetence k řešení problémů

 • řeší problémy, na které nestačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně

 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší a experimentuje, vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty

 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné řešení je naopak výhodou

 

kompetence komunikativní

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně zformulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky

 • domlouvá se slovy i gesty

 • v běžných situacích reaguje bez zábran a ostychu

 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky, a že je možno se jim naučit

 

kompetence sociální a personální

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

 • uvědomuje si, že za sebe i za své jednání odpovídá a nese důsledky

 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit

 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost a násilí se nevyplácí,a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou

 

 

kompetence činnostní a občanské

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

 • zajímá se o druhé i o to co se kolem něj děje

 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovat

 • ví, že není jedno v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může i ovlivnit

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých

 

6. Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

Rámcové cíle a záměry vzdělávání, obsažené v RVP PV, umožňují předškolní vzdělávání organizovat také pro děti ve věku od 2 do 3 let. Jedná se o krátké, ale významné období v životě dítěte, ve kterém dochází nejenom k intenzivnímu rozvoji řeči, ale také k osamostatňování. Dalším charakteristickým jevem je rozvoj motorických dovedností, konkrétně zdokonalování pohybových aktivit a touha po poznání, objevování, manipulaci a experimentaci s předměty. Specifika, která souvisejí s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte, je však nezbytně nutné si uvědomovat a respektovat je.

Zařazení do mateřské školy je většinou pro dítě jeho první sociální zkušeností mimo svoji rodinu. Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu (dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, individuální péče), vytváří chápající a láskyplné prostředí, zajišťuje dítěti podnětné prostředí k jeho rozvoji a aktivnímu učení (vhodné a dostatečné zázemí, srozumitelná pravidla, pravidelný denní režim), smysluplně obohacuje denní program dítěte, poskytuje dle jeho potřeb odbornou péči.

 

 

Specifika dvouletých dětí/dílčí vzdělávací cíle pedagoga

 

Dvouleté dítě se nedokáže samo obléci. Je to pro něj stále velmi náročné.

 • Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

 • Usilovat o samostatnost u jídla (uklízet po sobě, jíst lžící, pít z hrnečku, neznečišťovat svévolně stůl, nesahat rukou do jídla); při mytí (namydlit se a opláchnout si ruce, samostatně si dojít na záchod); samostatného používání kapesníku; samostatného svlékání a oblékání některých části oděvu (kalhoty, ponožky), samostatného vyzouvání a obouvání, uklízení oblečení na vyhrazené místo.

 

Dvouleté dítě většinou komunikuje velmi málo, je velmi těžké mu rozumět. Komunikační schopnosti má spíše na začátku vývinu.

 • Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)

 • Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů.

 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnost

 • Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • Rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev – rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjet srozumitelný řečový projev i ve víceslovných větách, slovní označování toho, co vidí na obrázku; rozvíjet paměť, představivost, myšlení – třídění, srovnávání, stavění; udržování potřebného sledu činností a chápání jejich souvislostí v napodobivé hře.

 

 

Dvouleté dítě není schopné obhájit své vlastní názory.

 • Činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení

 • Rozvíjet u dětí pocity jistoty, sebevědomí; vytvářet podmínky pro rozvoj aktivity a samostatného projevu dětí, rozvíjet vlastnosti dítěte během hry i běžných činnostech, při každé možné příležitosti poskytovat nápadné a citově přitažlivé poučení (rozvíjet poznatky a zkušenosti); utvářet počátky mravního vědomí.

 

Dvouleté dítě není vyvinuté natolik, aby dokázalo kontrolovat své emoce.

 • Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.)

 • Učit děti ovládat své emoce, mírnit jejich negativní emoční projevy. Předcházet pocitům strachu a vést děti k jejich překonávání.

 

 

Dvouleté dítě vyhledává spíše společnost dospělého než ostatních dětí.

 • Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

 • Podporovat dítě při utváření vztahů k jinému dítěti či dospělé osobě a také obohacování jejich vzájemné komunikace a zajištění pohody v těchto vztazích.

 • Prohlubovat osvojení nejjednodušších pravidel chování dětí v kolektivu; učit děti, co ruší soulad a pořádek při společném soužití; učit děti poprosit, poděkovat, pozdravit.

 • Podporovat sympatie a kamarádské vztahy k druhým, učit děti udělat druhým radost; pomáhat navazovat sociální a citové kontakty s druhými dětmi; dávat dětem najevo svůj zájem, náklonnost, zúčastněnost.

 

Dvouleté dítě nedokáže naslouchat druhému dítěti.

 • Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

 • Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým.

 • Posilovat pocit bezpečí dítěte v kontaktu s pedagogem a ostatními dětmi, rozvíjet u dětí pocit zodpovědnosti za druhé, ochotu pomoci; rozšiřovat a upevňovat citové vztahy dětí ke členům rodiny, podněcovat radost z opětovného setkání;

 • podporovat u dětí rozvíjející se pocit sounáležitosti k rodině, vést s dětmi individuální rozhovory o členech rodiny; podporovat citový vztah k domovu a k mateřské škole;

 • prohlubovat citové vztahy k dospělým i dětem (vyjadřovat je slovně) - podporovat slovní komunikaci a domlouvání se s dětmi při hře i s dospělými, rozvíjet spolupráci a domlouvání s druhými.

 

Dvouleté dítě se nerado dělí o hračky.

 • Hry a činnosti, četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením.

 • Učit dítě šetrně zacházet s hračkami.

 • Vést děti k ochotě rozdělit se s dalšími dětmi, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

 

 

 

 

Dvouleté dítě u činností vydrží jen tehdy, pokud ho činnosti baví.

 • Vyprávění či čtené pohádky musí dvouleté dítě zaujmout, jinak u nich nevydrží.

 • Přednes, recitace, dramatizace, zpěv, knihy, obrázky…

 • Posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování apod.), vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podporovat a rozvíjet zájem o učení.

 • Rozvíjet pocit samostatnosti a snahu dosáhnout určitého cíle; vést děti k dokončení hry; rozvíjet vytrvalost, snahu napodobit a dokončit činnost; rozvíjet prvky cílevědomosti ve hře (zvláště v konstruktivní a napodobivé);

 • Zaměřovat pozornost dětí na vše zajímavé, co se kolem děje, povzbuzovat aktivitu dětí ve vyhledávání zajímavých objektů pro pozorování; umožňování kontakt s přírodou spojený s aktivním pohybem a hrami, vést děti ke sledování změn v přírodě během roku, podněcovat používání přírodních materiálů při hře.

 

 

Dvouleté dítě ještě nezvládne pojmenovat barvy, tvary atd.

 

 • Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí.

 

Dvouleté dítě není natolik vyvinuté, aby bylo schopné hledat různé možnosti a varianty.

 • Řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant

 • Vytvářet předpoklady pro posilování soustředěnosti dítěte na určitou činnost; rozvíjet pocit uspokojení z výsledků vlastní činnost.

 

Dvouleté dítě ještě nezvládne pojmenovat číslice, písmena atd.

 • Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce).

 • Činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci.

 • Vytvářet základy pro práci s informacemi.

 

Dvouleté dítě sice již chodí, avšak zatím nejistě. Míčové hry nezvládá, dokáže chytit jen velký míč.

 • Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.)

 • Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení).

 

 

 

Dvouleté dítě si zatím neuvědomuje, že svým jednáním může ublížit sobě, či ostatním dětem.

 • Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí.

 • Vést děti k přiměřené opatrnosti.

 • Podporovat ukázněnost při hře, vycházce, pobytu venku; prohlubovat osvojení nejjednodušších pravidel chování dětí v kolektivu; učit děti, co ruší soulad a pořádek při společném soužití, vést děti k uplatňování poznatků v jednotlivých hrách.

 

V naší MŠ se veškerý personál snaží vytvořit ze stávajících prostor prostředí vhodné a přizpůsobené dvouletým dětem a umožnit mu tak adaptaci v souladu s jeho individuálními potřebami (v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné rozdíly). Třídy průběžně dovybavujeme podnětnými a bezpečnými hračkami a pomůckami vhodnými pro rozvoj a aktivní učení dvouletých dětí. Přizpůsobili jsme nábytek této věkově kategorii zajistili jsme bezpečnost při hrách dětí, v šatnách učitelky a chůva pomáhají dětem při oblékání, obouvání (a na WC jsme pro zajištění sebeobsluhy dětí zakoupili nočník a přenosný stupínek. Třídy svým uspořádáním poskytují dítěti dostatek prostoru pro volný pohyb.

V případě potřeby budeme podmínky aktualizovat a přizpůsobovat potřebám jednotlivých dětí.

 

 

 

 

 

 

 

7. Charakteristika vzdělávacího programu

 

Vzdělávací obsah

V RVP PV je uspořádán do těchto vzdělávacích oblastí:

 • Dítě a jeho tělo

 • Dítě a jeho psychika

 • Dítě a ten druhý

 • Dítě a společnost

 • Dítě a svět

 

 

Východiska a zaměření školního vzdělávacího programu

 

Vzdělávací program chápeme jako otevřený variabilní prostor pro jednotlivé pedagogy, v němž mohou tvořivě uplatnit své náměty, přístupy, metody i formy práce směřující k základní jeho filosofii v souladu s tendencemi humanismu a demokracie. Základem osobnostně orientované výchovy je vést individualitu dítěte k jejímu harmonickému rozvoji, klade důraz na samostatný projev dítěte a dává prostor dítěti k vlastnímu vyjádření.

 

Základní zaměření školního vzdělávacího programu

 • Vycházet z praktických zkušeností a poznatků dětí, využívat jejich přirozenou zvídavost, probouzet chuť se dívat kolem sebe.

 • Vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti a učení, k získávání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti

 • Vytvářet u dětí základní povědomí o vlastních právech, poskytnout dítěti informace o rodině, o společenství ve kterém žije, seznamovat s principy naší kultury.

 • Směřovat k vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí o jejich rozmanitost ,vývoji i proměnách tak,aby si děti uvědomovaly rozmanitý svět přírody, získávaly nové poznatky a informace, uměly pracovat s literaturou a jinými médii, uměly vyjádřit své názory, poznatky, myšlenky a pocity.

 • Vytvářet otevřený a odpovědný postoj dětí k životnímu prostředí, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou a chránit ji.Vést děti k ekologickému myšlení.

 • Rozvíjet komunikativní kompetence především v sociálních interakcích.

 • Podporovat tvořivě výrazové aktivity dětí, tzn. osvojování komunikačních verbálních i neverbálních prostředků v činnostech výtvarných,dramatických,hudebních a hudebně pohybových.

 • Převaha konstruktivních přístupů při vytváření konceptů světa a postavení dítěte v něm. ( Uplatňování vstřícného modelu kurikula, vycházejícího z dialogu při porovnávání vidění světa jednotlivých dětí ve skupině.)

 • Při realizaci pedagogické praxe vést děti k práci s didaktickými i audiovizuálními pomůckami, které přispívají k rozšíření poznání,vědomostí, tvořivosti a kultivace předškolního dítěte v celé šíři jeho osobnosti.

 

 

 

Spolupráce s rodiči

Dbáme na oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat.

Podporujeme bezproblémový chod činnosti Sdružení rodičů při MŠ,

chráníme soukromí rodiny (patřičnou mlčenlivost).

Zapojujeme rodiče do vzdělávacího programu:

společné akce ( Mikuláš, Vánoce - besídky, oslava Dne matek, oslava Dne dětí, rozloučení

s předškoláky, výlety, divadla, škola v přírodě, společné tématické dílny, brigády rodičů na školní zahradě).

Cílem je potkávat rodiče spokojené a klidné. Dlouhodobým úkolem je zapojit více aktivních rodičů.

-Škola spolupracuje s rodiči dětí prostřednictvím každodenních kontaktů. Rodiče mohou vstupovat do třídy a diskutovat s třídní učitelkou o svém dítěti, popř. řešit vzniklé problémy v širším záběru.

Setkání s rodiči navozuje podnětné prostředí pro další rozvoj výchovného působení.

Setkání s rodiči:

Schůzka s rodiči na začátku školního roku konzultační hodiny pro rodiče, „Dny otevřených dveří“, „RRR“ – setkání s rodiči spojené s besedou se zajímavými lidmi z různých oborů, oslava tradičných svátků po celý rok .

Možnost rodičů zasahovat do chodu MŠ – dotazy, besedy, diskuse a návrhy.

 

Informace pro rodiče předáváme přímým každodenním kontaktem, přes informativní nástěnky a přes webové stránky MŠ.

 

Podmínky pro přijímání dětí

Dle § 34,odst. 4, § 179, odst. 2 zákona č 561/2004 Sb (školského zákona) do mateřské školy přijímáme děti, které dovršily věku tří let,výjimečně i dvouleté, přednost mají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s odkladem školní docházky. Výše úplaty základní částky za předškolní vzdělávání je 500,- Kč měsíčně.

Kapacita naší školy je 100 dětí. Mateřská škola je čtyřtřídní. V současné době docházející MŠ děti ve věku od 2 do 6ti / 7 let. Třídy se naplňují do počtu 27 dětí dle Dohody o počtu dětí schválené zřizovatelem.

 

 

Vzdělávací obsah:

Předškolní vzdělávání směřuje k tomu, aby si dítě osvojilo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady k celoživotnímu vzdělávání. Napomáhá dítěti v chápání okolního světa, učí dítě žít ve společnosti ostatních a přibližuje mu normy a hodnoty společností uznané

Úkolem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých předpokladů získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy zdravého sebevědomí a sebejistoty

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dítě s podpůrnými opatřeními 1. až 5. stupně) a dětí dvouletých, vyžaduje tvorbu plánu pedagogické podpory (PLPP). Pravidla a průběh tvorby PLPP, jeho realizace a vyhodnocení: PLPP sestavuje učitel, má písemnou podobu, před jeho zpracováním probíhají rozhovory mezi učitelkami s cílem stanovení metod práce s dítětem, způsobů kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a činností. Bude stanoven termín přípravy PLPP a učitelka zorganizuje schůzku se zákonnými zástupci dítěte.

PLPP se týká také vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných.

 

Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.

Tyto oblasti jsou nazvány:

1. Dítě a jeho tělo

2. Dítě a jeho psychika

3. Dítě a ten druhý

4. Dítě a společnost

5. Dítě a svět

- každá oblast zahrnuje vzájemně propojené kategorie:

dílčí cíle – záměry: co pedagog u dítěte podporuje

vzdělávací nabídka: co pedagog dítěti nabízí

očekávané výstupy – předpokládané výsledky: co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže

rizika: co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga

 

1. Dítě a jeho tělo – oblast biologická

- záměr vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit se sebeobslužným dovednostem a vést k zdravým životním návykům a postojům

 

2. Dítě a jeho psychika – oblast psychologická

- záměr vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.

Tato oblast zahrnuje tři „podoblasti“

- jazyk a řeč

- poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

- sebepojetí, city a vůle

 

3. Dítě a ten druhý – oblast interpersonální

- záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahu dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů

 

4. Dítě a společnost – oblast sociálně – kulturní

- záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v sociálně – kulturní oblasti je vést dítě do společnosti ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěte osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí

 

5. Dítě a svět – oblast environmentální

- záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrované bloky ve školním vzdělávacím programu s názvem

 

Vesele s píšťalkou

 

 

ZÁŘÍ – JE NÁM DOBŘE VE ŠKOLCE

 

Cíle

Adaptace v MŠ, seznamování s kamarády a zaměstnanci školy, seznámení s prostory školy, režim dne ve škole, dodržování základních pravidel, seznámení s místem kde najdu své věci – značka, navazování vztahů dítěte k vrstevníkům a k ostatním lidem, základy sociálního chování, postojů a vztahů k druhým lidem, respektovat a být respektován, rozvoj vzájemných vztahů a řečových dovedností, začlenění do kolektivu, získávání osobní samostatnosti.

 

Činnosti

Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte – s vrstevníky, dospělými, aktivity podporující sbližování dětí a dospělých, činnosti zajišťující spokojenost a pohodu, spontánní hry, pohybové činnosti, relaxační a odpočinkové činnosti, slovní hříčky, rytmické a sluchové hry, společná povídání a naslouchání druhému, vztahy mezi lidmi, spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití – ve třídě, ve škole, hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti k druhému, činnosti směřující k postupné samostatnosti v oblasti sebeobsluhy, hygieny a úklidu věcí.

 

Kompetence

Dítě komunikuje bez zábran a ostychu s dospělými i ostatními dětmi, dodržuje a spoluvytváří základní pravidla společného soužití (mezi vrstevníky i dospělými), známé a opakující se situace se snaží řešit samo, orientuje se v prostředí a režimu mateřské školy, řeší jednoduché situace a problémy, uvědomuje si sebe i ostatní, dokáže se bránit případnému ubližování verbální formou.

 

 

Adámku náš - seznámení s novou třídou a novými kamarády, adaptace, ve

třídě Kočiček a Berušek je dle potřeby toto téma prodlouženo na celé září

Šel zahradník do zahrady - čas sklizně, ovoce a zelenina, podpora zdraví

Foukej, foukej větříčku - charakteristické znaky podzimu, počasí

Běží liška k Táboru - volně žijící zvířata a les jako jejich životní prostředí

 

 

 

ŘÍJEN – BAREVNÝ SVĚT

Cíle

Rozvíjení pohybových dovedností a schopností v oblasti motoriky, rozvoj jazykových a řečových dovedností, zpřesňování a rozvoj smyslového vnímání, rozvoj a posilování přirozených poznávacích reflexů, přizpůsobování se společenskému prostředí, zvládání změn, rozvoj úcty k životu, přírodě a společenství ve všech jeho formách.

 

Činnosti

Interaktivní a sociální hry, hudební, pohybové a dramatické činnosti,

diskuse, rozhovory, samostatný slovní projev, činnosti přiměřené silám a

schopnostem dítěte, manipulační činnosti s materiálem, nástroji a náčiním,

smyslové vnímání.

 

Kompetence

Dítě se učí porozumět věcem, jevům a dějům kolem sebe, poznává je a učí se, experimentuje, problémy řeší na základě osobní zkušenosti, zkoumá, objevuje a všímá si souvislostí kolem sebe, užívá jednoduchých pojmů, rozeznává věci, prostředí a změny v něm podle jednoduchých znaků a symbolů, využívá komunikativní a informativní prostředky, se kterými se setkává, dokončuje započaté činnosti.

 

Co dělá medvídek - časové představy a denní činnosti

Tu, tu, tu auto už je tu - dopravní prostředky, bezpečnost v silničním

provozu, barvy

Pojďte s námi do pohádky - morální poselství pohádek, pojmenování

vlastností

Na tom pražském mostě - Praha místo kde žijeme a život ve městě a na

vesnici

 

 

LISTOPAD – TY A JÁ

Cíle

Dítě získává poznatky o svém těle, zdraví a pohybových činnostech, o prospěšnosti činností a výživy na jeho zdraví, ovládá pohybový aparát včetně tělesných funkcí, vytváří si pozitivní vztah k učení, intelektuálním činnostem a zájem o ně, vytváří si prosociální postoje a vytváří si základy aktivních postojů ke světu, životu, kultuře a umění.

 

Činnosti

Poslech vyprávěných a čtených pohádek a příběhů, experimentování s materiálem, volné a spontánní hry, hry podporující fantazii, tvořivost a představivost, činnosti vyžadující samostatnost při vystupování, hry zaměřené na různé profese, grafické napodobování symbolů, čísel a tvarů.

 

Kompetence

Dítě se samostatně dokáže rozhodnout o svých činnostech, vytvořit si svůj názor a vyjádřit jej, rozhoduje se svobodně, za svá rozhodnutí odpovídá, vnímá základní matematické souvislosti, seznamuje se s základními geometrickými tvary, užívá číselných a matematických pojmů, spontánně vymýšlí nová řešení problémů, dokáže se prosadit ale i podřídit ve skupině, domlouvá se a spolupracuje.

Dělání, dělání - zaměstnání dospělých

Polámal se mraveneček - zdraví a péče o zdraví, lidské tělo

Když jsem já sloužil - domácí zvířata, jejich užitek pro člověka

Koulelo se koulelo - geometrické tvary kolem nás

 

 

PROSINEC – VÁNOČNÍ POHODA

Cíle

Dítě se učí využívat všech smyslů, vytvářet zdravé životní postoje a návyky, učí se podpoře osobní a společné pohody, bezpečí, rozvíjí kultivovaný projev, tvořivost, vytváří a rozvíjí citové vazby, učí se vcítění a prožívání, rozvíjí kulturně společenské postoje, dovednosti a návyky.


Činnosti

Seznamování s vánočními zvyky, příprava a výroba předmětů vztahujících se k tradicím a zvykům, skupinové rozhovory, diskuse, individuální řečový projev, přednes, recitace, dramatizace, zpěv, organizování společných akcí pro děti a rodiče ve škole i mimo školu.

 

Kompetence

Dítě se snaží soustředit na danou činnost, udržet pozornost, samostatně vyjadřuje své pocity, nápady a myšlenky, učí se zpaměti krátké texty, učí se vnímat a těšit z příjemných zážitků, vnímá a respektuje potřeby své i druhých, koordinuje pohyby těla, učí se respektovat rytmus hudby, sladit pohyb s hudbou.

 

S čerty nejsou žerty adventní zvyky čert a Mikuláš

Je prosinec a vrabec prosí - advent, čas kdy myslíme na druhé

Půjdem spolu do Betléma - Vánoce a jejich tradice

 

 

LEDEN – ZA KAMNA VLEZEM

Cíle

Dítě si osvojuje poznatky o specifických zimních pohybových aktivitách a jejich zdravého vlivu na lidský organismus, učí se rozvíjet dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, učí se zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, učí se rozvíjet paměť a pozornost, učí se základům ochrany svého zdraví a zdraví svých nejbližších, seznamuje se s protiklady.

 

Činnosti

Pohybové činnosti a hry, sezónní činnosti a sporty – hry se sněhem, osvojování si poznatků o ochraně svého zdraví – námětové hry, práce s knihou a obrazovým materiálem, hudebně – pohybové hry, dramatické etudy, tvůrčí aktivity, využívání tématicky zaměřených her a hraček.

Kompetence

Dítě rozlišuje, co mu prospívá a škodí, všímá si změn a dění kolem sebe, procvičuje orientaci v prostoru, uvědomuje si odlišnosti různých národů a národností, nalézá nová řešení, chápe časové posloupnosti a protiklady.

 

Padá sníh - zimní sporty

Vadí nevadí - protiklady

Měl dědoušek měl kožíšek - zimní oblečení, jak se oblékat v zimě

Severní vítr je krutý - kraje věčného sněhu a ledu, lidé a zvířata, která tam

žijí

 

 

ÚNOR – STRAŠIDEL SE NEBOJÍME

Cíle

Dítě se učí dodržování pravidel a postupů, učí se řešení konfliktů na základě vlastní zkušenosti, učí se mít svůj názor a hájit si jej, učí se odpovědnosti, učí se chápat, co je pochybení, vědět, že má odpustit, rozvíjí potřebu svobody, osvojuje si hodnoty, na nichž by měla být založena naše společnost, aktivně se snaží hledat řešení vzniklých situací, snaží se zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky.

 

Činnosti

Námětové hry, scénky, tématicky motivované texty, básně, písně, divadelní představení, přípravy a realizace společenských zábav a slavností, pravidla vzájemného styku při jednání s ostatními lidmi, rozeznávání mravních hodnot, společenské hry a aktivity nejrůznějšího zaměření, běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování.

 

Kompetence

Dítě dovede zvládat jednoduché zátěže a překážky, má vytvořené základní návyky společenského chování, dokáže se domluvit a spolupracovat s vrstevníky i dospělými, chová se vstřícně, chápe důležitost pravidel chování v malé i větší skupině, uvědomuje si spoluvytváření prostředí pohody, respektuje a toleruje individuální potřeby své i druhých.

 

Strašidla co neznají pravidla - mezilidské vztahy, morální normy a hodnoty

Strč prst skrz krk - jazykolamy

Mám papírovou čepici - materiály a jejich využití

Já jsem muzikant - masopustní veselí

 

 

 

BŘEZEN – PŘÍRODO, VSTÁVEJ!

Cíle

Dítě se učí využívat všechny smysly, učí se schopnosti sebeovládání, rozvíjí citové vztahy, vytváří si vztah k přírodě, zvířatům a okolí, osvojuje si poznatky o přírodních rozmanitostech a proměnách, rozvíjí schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí, získává citovou samostatnost.

 

Činnosti

Sebeobslužné a pracovní činnosti, záměrné pozorování předmětů, živočichů a rostlin, jejich vlastností, znaků a funkcí, smyslové hry, činnosti pro rozvoj zrakového, sluchového vnímání, paměti a koncentrace pozornosti, námětové hry a činnosti, výlety do okolí, pozorování přírody

 

Kompetence

Dítě se zajímá o děje kolem sebe i v přírodě, rozšiřuje si slovní zásobu, aktivně používá komunikaci s okolím, dodržuje a uplatňuje základní společenské návyky, vnímá kladné i záporné mezilidské vztahy – dokáže je rozlišit, uvědomuje si práva svá i druhých, učí se sebeúctě i respektu, klade otázky a hledá na ně odpovědi.

 

Před naší za naší - poloha předmětů, upevnění pojmů před, za, pod, vedle, první, poslední....

Rozvíjej se poupátko - jarní květiny

Káčátka se batolí - jaro, čas mláďat

Když se načančám - jarní oblečení

 

 

DUBEN – SVIŤ SLUNÍČKO, SVIŤ

Cíle

Dítě si uvědomuje a snaží se zvládat vlastní tělo při využití všech smyslů, dokáže využívat komunikativní dovednosti, vykonává jednoduché činnosti, spoluvytváří bezpečné a zdravé prostředí, učí se rozeznávat nebezpečné situace, vlivy – ochrana před nimi, vytváří si povědomost o pravidlech bezpečného chování.

 

Činnosti

Psychomotorické hry, tématicky zaměřené činnosti, činnosti směřující k ochraně zdraví a osobního bezpečí, vyřizování zpráv a vzkazů, slovní projev na zadané téma, samostatné vyprávění na základě vlastních zážitků, spontánní a volné hry, motivovaná manipulace s předměty, tématické výlety, činnosti ve dvojicích, skupinkách.

 

Kompetence

Dítě umí napodobit jednoduchý pohyb podle vzorů, přizpůsobuje se pokynu, uvědomuje si správné držení těla, uvědomuje si kladné i záporné citové prožitky, dokáže je zachytit a vyjádřit, umí spolupracovat s ostatními, má povědomí o možných nebezpečí kolem sebe a o tom, jak se před ním chránit a kde hledat pomoc.

 

Hody, hody... - Velikonoce

Spadl hasič do stříkačky - bezpečné chování, hasiči, policie, záchranná služba

Železniční vlečka..... - bezpečnost v dopravě

Rajčata se rozhněvala...... - ovoce, zelenina a její význam pro zdraví

- modelování ovoce a zeleniny, lepení ovoce a zeleniny z papírových proužků

 

 

KVĚTEN – KOHO MÁME RÁDI

Cíle

Dítě se učí hodnotit své chování, vnímat lidi s tělesnými a povahovými odlišnostmi, učí se projevům porozumění a empatii k potřebám druhých, snaží se uznávat společenské normy, učí se spolupráci ve skupině, učí se uplatňovat neverbální komunikaci.

 

Činnosti

Tématicky zaměřené hry, rozhovory, vyprávění, výtvarné techniky, pozorování sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina, vztahy mezi dětmi, dospělými, kamarády, společenské hry a skupinové aktivity, ekologicky motivované hry, činnosti zaměřené k péči o životní prostředí, využívání praktického pozorování, encyklopedií, obrazového materiálu i psaného textu.

 

Kompetence

Dítě si uvědomuje svůj vztah k rodině a jejím členům, uvědomuje si svou roli v rodině, dokáže sdělovat své pocity, prožitky a své nálady všemi dostupnými prostředky, rozšiřuje svou slovní zásobu, napodobuje kladné modely mezilidských vztahů ze svého okolí, uvědomuje si práva svá i druhých, umí je hájit a respektovat.

 

Mámo pojď si hrát - rodina a příbuzenské vztahy

Máme rádi zvířata - exotická zvířata

Táta dlouhý, máma krátká - rozlišování vlastností předmětů

Komáři se ženili - hmyz a jeho význam

 

 

ČERVEN – ZVONEK ZVONÍ, ŠKOLA KONČÍ

Cíle

Dítě se rozvíjí po stránce fyzické i psychické, vytváří si fyzickou zdatnost a psychickou odolnost, učí se povědomí o právech svých i ostatních, rozvíjí poznatky, schopnosti a dovednosti, učí se získané prožitky vyjádřit, vytváří si povědomí o existenci ostatních národností, poznává jiné kultury, vytváří si sounáležitost se světem, živou a neživou přírodou, lidmi, společností, s celou planetou.

 

 

 

Činnosti

Psychomotorické a smyslové hry, grafické a konstruktivní činnosti, výlety do blízkého nedalekého okolí, přípravy a realizace slavností, práce s obrazovým materiálem, encyklopediemi, praktické činnosti, seznamování s poznatky o své zemi v souvislosti s ostatními zeměmi.

 

Kompetence

Dítě odhaduje své fyzické síly, učí se hodnotit pokroky své i ostatních, ovládá elementární dovednosti předcházející čtení a psaní, učí se řešit dané situace, raduje se z toho, co samo dokázalo, má základní povědomost o cizích národnostech, chová se citlivě a ohleduplně k opačnému pohlaví.

 

Holky, holky s klukama - MDD, práva dětí

V jedné mořské pustině - voda v přírodě

Už vyplouvá loď Jam B - cestování, léto, letní počasí

My jsme žáci 1.B - co nás čeká ve škole

 

8. Evaluační a hodnotící systém

Průběžné vyhodnocování vzdělávacích činností, situací a podmínek vzdělávání realizovaných v MŠ je zaměřeno na tyto oblasti:

 

Cíle ŠVP

Cíl evaluace: co chci změnit

Cíle ŠVP

 

Metoda: jak

Hodnotíme soulad s požadavky RVP PV

Sledování koncepčního záměru ŠVP, návaznost na TVP, zda se využívá možnost nabízené prostředím

- pozorování, kontrola třídnice, hospitace

Termín: jak často

Vždy po ukončení celého IB

Jednou zakaždé pololetí

Odpovědnost: kdo, kdy

Učitelky na třídách

Ředitelka při kontrolní činnosti - hospitace

 

 

Podmínky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit, či posunout?

Podmínky vzdělávání

Životospráva

 

Metoda: jak

1. Posuzování funkčnosti, zhodnocení

stavu a jeho vyhodnocování

Formou rozhovorů s provozními zaměstnanci a s učitelkami

Sledováním reakcí dětí, pozorování

2. Rozhovory s rodiči a společná spolupráce s rodiči

Termín: jak často

1. Průběžně

2. 1x za 2 roky

Odpovědnost: kdo, kdy

1. Ředitelka, vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka – provozní porady

2. Vedoucí učitelka - rodiče

 

 

 

Podmínky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky

 

Metoda: jak

1. Posouzení podmínek z hlediska požadavků vzdělávacích, bezpečnostních a hygienických

2. Spolupráce s MÚ Praha 13 a oznamování  požadavků na vybavení objektu a jeho údržby

3. Spolupráce s technikem BOZP a PO

Termín: jak často

Průběžně během školního roku – dle situace, která vznikla na škole

Odpovědnost: kdo, kdy

1.Ředitelka,vedoucí učitelka,provozní zaměstnanci

2.MÚ - Praha 13 - odbor údržby – dle požadavků

- provozní porady

- pedagogické porady 4x ročně

 

 

Podmínky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Podmínky vzdělávání

Psychosociální podmínky

 

Metoda: jak

Sledování a posuzování klimatu školy

Formou rozhovorů se zaměstnanci školy

Reflexe k dětskému prožívání

Záznamový arch dítěte

Formou rozhovorů s rodiči a spoluúčast rodičů na aktivitách školy

Termín: jak často

Průběžně během celého dne, při vzniklé problémové situaci

Po ukončení jednotlivých IB – 7x do roka

Při každodenním kontaktu s rodiči, při akcích

Odpovědnost: kdo, kdy

Ředitelka, zástupkyně a učitelky

Rodiče

pedagogické porady 4x ročně

akce pořádané za spoluúčasti rodičů

 

 

Podmínky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Podmínky vzdělávání

Organizace

 

Metoda: jak

Ověřování a posuzování stávající situace a stavu.

Formou řízené kontroly, rozhovoru a analýzy dokumentů.

Hospitace

Termín: jak často

1x za dva měsíce – případné změny v denním řádu

Shrnutí v červnu a změny na další rok

Odpovědnost: kdo, kdy

Ředitelka, vedoucí učitelka

Učitelky na jednotlivých třídách

- pedagogické porady 4x ročně

- konzultace mezi učitelkami

- ředitelka s rodiči

 

 

Podmínky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Podmínky vzdělávání

Řízení MŠ

 

Metoda: jak

Sledování a vyhodnocování stávající situace

Využití rozhovoru s pedagogickým a provozním personálem

Reflexe na dětské prožívání.

Termín: jak často

Dle potřeby – průběžně

Využití SWOT analýzy 1x za 3 roky

Odpovědnost: kdo, kdy

Ředitelka, učitelky, ostatní personál MŠ

Na pravidelných PP 4x ročně

 

 

Podmínky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Podmínky vzdělávání

Personální a ped.zajištění

 

Metoda: jak

Zmapování pedagogické, metodické i etické kompetence pracovníků.

 

Termín: jak často

Na začátku školního roku

-ostatní během celého školního roku formou seminářů

- samostudium

Odpovědnost: kdo, kdy

Ředitelka, učitelky – 1x za rok

- nabídka pedagogických center dle finančních možností MŠ

 

 

Podmínky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Podmínky vzdělávání

Spoluúčast rodičů

 

Metoda: jak

1. Posuzování a vyhodnocování vztahů mezi rodinou a školou, intenzitu, komunikaci a spolupráci

2. Dotazník pro rodiče

Tématické dny

Plán aktivit

Fotogalerie

Třídní schůzky

Rozhovory

Termín: jak často

1.

setkání s rodiči na začátku školního roku

- průběžně při akcích pořádaných MŠ

- v každodenním styku s rodiči v budově MŠ, na zahradě MS

2. Vedoucí učitelka – 1x za 2 roky dotazník pro rodiče

Odpovědnost: kdo, kdy

Ředitelka MŠ, učitelky na jednotlivých třídách, vedoucí ŠJ, rodiče

 

 

Obsah vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Obsah vzdělávání

 

Metoda: jak

Posuzování a hodnocení práce pedagogů

Formou kontrol, hospitací a hodnocením pedagogického stylu

Hodnocením TVP, jeho naplňování, promyšlenost a plánovanost

Termín: jak často

Převážně průběžně, dle aktuální situace a potřeby

Vždy po ukončení podtématu integrovaného bloku a ukončení integrovaného bloku jako celku

Odpovědnost: kdo, kdy

Ředitelka MŠ – kontrolní činnost

Učitelky na jednotlivých třídách

Na pravidelných PP 4x ročně

Konzultace s odborným poradcem – pedagogicko – psychologická pomoc

 

 

 

 

Hodnocení pedagoga včetně sebereflexe

Cíl evaluace: co chci změnit

Hodnocená pedagoga včetně sebereflexe

 

Metoda: jak

Posuzovat schopnost pedagoga o vlastní sebehodnocení, uvědomit si nedostatky, nalézat a pojmenovávat to, co se nám nedaří

Odhalovat příčiny, proč tomu tak je

Termín: Jak často

Průběžně, zvláště po ukončení IB, podtémat IB – hodnocení vlastní práce

V pololetí školního roku

Zhodnocení uplynulého školního roku - červen

Odpovědnost: kdo, kdy

Společné hodnocení výchovné práce učitelek na třídě

Hodnocení výchovné práce s dětmi průběžně

Hodnocení výchovné práce společně s dětmi při ukončení aktivit

Ředitelka po hospitaci

při PP 4x ročně

 

 

Výsledky vzdělávání

Cíl evaluace: co chci změnit

Výsledky vzdělávání

 

Metoda: jak

Vyhodnocujeme vzdělávací přínos pro děti

Využití rozhovoru, diskuse s pedagogickým personálem a využití spoluúčasti rodičů

Reflexe k dětskému prožívání

Hodnotící archy

Portfólio dítěte

Pozorování

Hodnotící kruh

Termín: jak často

Průběžně dle individuálních pokroků u dětí

Pedagogické porady svolané ředitelkou, vedoucí učitelkou – po 3 měsících, dle potřeby

Schůzky s rodiči dle potřeby

Závěrečné hodnocení celého školního roku a vytyčení úkolů na další školní rok - červen

Odpovědnost: kdo, kdy

Ředitelka MŠ, pedagogický personál, provozní personál

 

 

 

 

 

 

Evaluace probíhá zároveň na úrovni školy i třídy.

Sběr zpracovává a využívání informací probíhá pravidelně a systematicky.

Veškeré písemné záznamy, event. další podklady vypovídající o pokrocích dítěte v jeho rozvoji a učení, jsou důvěrné. Přístupné pouze pedagogům a rodičům.

 

 

 

 

9.Přílohy:

Organizační řád

Školní řád

Pracovní řád