Směrnice o úplatě za školské služby (školkovné)

Směrnice č. 21

 

Úplata za školské služby

v mateřské škole PÍŠŤALKA,PRAHA 13,CHLUPOVA 1798

Platnost od 1. 7. 2014

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, jsou stanovena následující pravidla:

 

1. Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).

Dle novely školského zákona vyhlášené pod č. 472/2011 Sb se od 1.1.2012 se mění úhrada školného pro předškoláky.   

Předškolní děti jsou, dle této novely, od plateb školného osvobozeny pouze na 12 měsíců.

V praxi to znamená, že děti, které mají odklad školní docházky a v předchozím školním roce byly osvobozeny od úhrady školného od 1.1.2012 školné platí v plné výši.  

2. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na  500,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2).

3. Úplata je splatná do konce příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Platba se provádí v hotovosti u hospodářky MŠ.

4. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).

5. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

6. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

7. Rodičům dítěte, které nebude celý měsíc docházet do mateřské školy a písemně zažádá o snížení úplaty, může být úplata snížena až na 250,- Kč měsíčně (vyhláška 14, § 6, odst. 4).

8. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena  ve stanoveném  termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).

9. Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu se hradí pouze v případě, že škola je po tyto měsíce v provozu.

10. Pro školní rok 2013/2014 budou stanovené částky v souladu s vyhláškou č.14/2005, o předškolním vzdělávání, § 6, odst. 1 a 2, nově přepočítány

 

V Praze 14.1.2014

 

Pavla Pavelková

ředitelka mateřské školy

 

od 1.11.2016

Jana Dibelková

ředitelka školy