Směrnice o úplatě za školské služby (školkovné)

Směrnice č. 21

 

Úplata za školské služby

v mateřské škole PÍŠŤALKA,PRAHA 13,CHLUPOVA 1798

Platnost od 1. 7. 2014

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, jsou stanovena následující pravidla:

 

1. Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, které dosáhnou v daném školním roce 6 let, školné nehradí (školský zákon, § 123 odst. 2  ) a to ani později v případě odkladu školní docházky. 

V praxi to znamená, že děti, které mají odklad školní docházky a v předchozím školním roce byly osvobozeny od úhrady školného, neplatí školné ani ve školním roce, kdy mají odklad, tedy do nástupu do ZŠ.

2. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na  500,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2).

3. Úplata je splatná do konce příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Platba se provádí v hotovosti u hospodářky MŠ.

4. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).

5. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

6. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

7. Rodičům dítěte, které nebude celý měsíc docházet do mateřské školy a písemně zažádá o snížení úplaty, může být úplata snížena až na 250,- Kč měsíčně (vyhláška 14, § 6, odst. 4).

8. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena  ve stanoveném  termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).

9. Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu se hradí pouze v případě, že škola je po tyto měsíce v provozu.

10. Pro školní rok 2013/2014 budou stanovené částky v souladu s vyhláškou č.14/2005, o předškolním vzdělávání, § 6, odst. 1 a 2, nově přepočítány

 

V Praze 14.1.2014

 

Pavla Pavelková

ředitelka mateřské školy

 

od 1.11.2016

Jana Dibelková

ředitelka školy