Povinnosti rodičů

Provoz školy

1. Děti se přijímají do MŠ od 6,30 do 9,00 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.

2. Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě!

3.  Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá!

4.  Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!!

5. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ!

6. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.

7. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve.

8. Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné.

9. Rodiče jsou povinni zaplatit včas provozní náklady (školné).

10. Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.

11. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit.

12. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou  (po předchozí domluvě).

13. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:

  • když dítě nedochází do MŠ jeden měsíc bez omluvy
  • když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné
  • když ředitelka školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte
  • když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby

14. Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.

15. Informace obdrží rodiče písemně při zápisu dítěte do MŠ.