Mateřská škola Píšťalka, Praha 13, Chlupova 1798

Chlupova 1798/2, Stodůlky, 15500 Praha 5

 

Rozhodnutí o přijetí

 

Mateřská škola Píšťalka, Praha 13, Chlupova 1798, rozhodla prostřednictvím

ředitelky školy dle ustanovení §34 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších zákonů a na základě zápisu do MŠ ze dne 16. 5. 2019 o přijetí těchto dětí k celodenní docházce pro školní rok 2019/2020, vedených pod registračním číslem:

 

 

registrační číslo rozhodnuto registrační číslo rozhodnuto

ZMS/1/5/2019    PŘIJAT         ZMS/19/5/2019   PŘIJAT

ZMS/2/5/2019    PŘIJAT         ZMS/32/5/2019   PŘIJAT

ZMS/3/5/2019    PŘIJAT         ZMS/33/5/2019   PŘIJAT

ZMS/4/5/2019    PŘIJAT         ZMS/34/5/2019   PŘIJAT

ZMS/5/5/2019    PŘIJAT         ZMS/38/5/2019   PŘIJAT

ZMS/6/5/2019    PŘIJAT         ZMS/42/5/2019   PŘIJAT

ZMS/7/5/2019    PŘIJAT         ZMS/52/5/2019   PŘIJAT

ZMS/8/5/2019    PŘIJAT         ZMS/55/5/2019   PŘIJAT

ZMS/9/5/2019    PŘIJAT         ZMS/59/5/2019   PŘIJAT

ZMS/10/5/2019   PŘIJAT        ZMS/62/5/2019   PŘIJAT

ZMS/13/5/2019   PŘIJAT        ZMS/63/5/2019   PŘIJAT

ZMS/14/5/2019   PŘIJAT        ZMS/68/5/2019   PŘIJAT

ZMS/16/5/2019   PŘIJAT        ZMS/70/5/2019   PŘIJAT

ZMS/17/5/2019   PŘIJAT        ZMS 12/5/2019   PŘIJAT

 

Nejmladší přijaté dítě je narozeno 11. 11. 2015. Další mladší děti byly přijaté s přihlédnutím k jejich sociální situaci (samoživitelka…)

 

 

Nepřijaté děti byly přijaty do jiné mateřské školy, kam byla duplicitně podaná přihláška, nebo nesplnily některé z hlavních kritérií. (trvalé bydliště, věk, termíny zápisů)

 

 

 

V Praze dne 29. 5. 2019

 

 

 

 

 

Jana Dibelková

ředitelka školy

 

 

 

 

 

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2019/2020

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřských škol.

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v  ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 1 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku           

Další děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace, sociální potřebnost dítěte, provozní podmínky, apod.).

     Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Kritérium

 

Bodové ohodnocení

Věk dítěte ke dni 31. srpna kalendářního roku, kdy probíhá zápis

5 let

10 bodů

4 roky

9 bodů

3 roky

8 bodů

2 roky

7 bodů

Trvalý pobyt dítěte

MČ Praha 13

12 bodů

Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2019/2020 je 25 .

Vydala ředitelka školy Jana Dibelková

Mateřská škola PÍŠŤALKA

Chlupova 1798, Praha 5

Telefon: 235 513 122

e-mail: mspistalka@volny.cz

www.mspistalka.webnode.cz V Praze dne: 22.3.2019

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K  PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

( Přihláška do mateřské školy – zápis do mateřské školy)

 

Ředitelka Mateřské školy PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798, Chlupova 1798/2, Stodůlky, 15500 Praha 5, po dohodě se zřizovatelem - obec MČ Praha 13 a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2019/2020.

 

 

Místo pro podávání žádostí:

Mateřská škola PÍŠŤALKA,

Praha 13, Chlupova 1798

Chlupova 1798/2, Stodůlky, 15500 Praha 5

Ředitelna školy

 

Termín:

Vydávání žádostí o přijetí:

Vracení vyplněných žádostí:

 

Čtvrtek 2. května 2019 – vyzvedávání tiskopisů

Čtvrtek 16. května 2019 – vracení vyplněných a potvrzených tiskopisů

 

Doba pro podání a vracení žádosti:

13.00 – 17.00 hodin

 

 

Den otevřených dveří – informační návštěva:

čtvrtek 28. března 2019 – od 10:00 do 12:00

a od 13:00 do 16:00

 

 

Místo, termín a doba pro podání žádostí budou zveřejněny také na webových stránkách školy.

Přihlášku si také můžete stáhnout od 2.května 2019 na webových stránkách MČ Prahy 13, nebo fyzicky u vedení mateřské školy Píšťalka.

 

 

 

Oznámení o Rozhodnutí o přijetí najdete na dveřích MŠ a webových stránkách MŠ 30. května 2019.

Oznámení o nepřijetí obdržíte do 14. června 2019 písemně do vlastních rukou, nebo do datové schránky. Rodiče přijatých dětí přijdou podepsat potvrzení nástupu do MŠ Píšťalka, Chlupova 1798

v pondělí 10. června od 10:00 do 16:00, nebo odpoledne na informační schůzce od 17:00 ve třídě Ptáčků.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte se vydává pouze na žádost rodičů nebo zákonných zástupců dítěte.

Pokud je dítě umístěno na jinou mateřskou školu, potvrzuje rodič písemně souhlas s touto skutečností a bere zpět svou žádost.

Rodiče mají právo k nahlédnutí do svého spisu 21. května 2019 v době od 15,00 do 17,00 hodin.

 

Vydala: Jana Dibelková, ředitelka školy